Noi reglementări privind procedura adopției au fost adoptate de Camera Deputaților

16 martie 2016 Noutati legislative

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative a fost adoptat astăzi de Camera Deputaților (for decizional).

Iniţiativa legislativă – ce conţine modificări semnificative aduse Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei – prevede:

1. În ceea ce privește procedura de judecată:

 • în soluţionarea cauzelor ce intră sub incidența legii, dispoziţiile art.200 din Codul de procedură civilă privind verificarea cererii şi regularizarea acesteia nu sunt aplicabile. Cererea se depune în atâtea exemplare câte sunt necesare pentru comunicare şi un exemplar pentru instanţă. Înscrisurile care însoţesc cererea se depun într-un singur exemplar. Primind cererea, pre şedintele instanţei ia m ăsuri pentru fixarea, de îndată, a primului termen de judecată,care nu poate depăşi 15 zile de la data înregistrării cererii, precum şi pentru citarea şi comunicarea cererii.
 • Întâmpinarea nu este obligatorie. Părţile au posibilitatea redactării de noteprivind susţinerile lor şi depunerii acestora la dosar până la primul termen de judecată.
 • În cazul amânării judecării cererii, termenul acordat nu poate depăşi 15 zile.
 • Prima instanţă se pronunţă prin sentinţă, pe baza înscrisurilor şi, în m ăsura în care acest mijloc de probă nu este suficient sau împrejurările cauzei o cer, pot fi administrate şi alte probe.
 • Pronunţarea hotărârii se poate amâna cu cel mult 48 deore, iar redactarea hotărârii se face în cel mult 7 zile de la pronunţare.
 • Hotărârea se comunică părţilor în termen de 48 de ore de la redactare. 
 • Hotărârile prin care se soluţionează cererile prevăzute de această lege sunt supuse numai apelului în termen de 10 zile, cu excepţia hotărârilor judecătoreşti prin care se soluţionează cererea de deschidere a procedurii adopţiei, unde termenul de apel este de 30 de zile.
 • Apelul poate fi exercitat de oricare dintre părţi, precum şi de procuror. 
 • Apelul se judecă de urgenţă şi cu precădere, cu citarea părţilor, în camera de consiliu.
 • Cauzele privind încetarea adopţiei se judecă cu citarea: a) adoptatorului sau, după caz, a familiei adoptatoare; b) adoptatului personal sau după caz, prin reprezentant legal; c)direcţiei în a cărei rază teritorială se află domiciliul adoptatului şi A.N.P.D.C.A.
 • Hotărârile sunt executorii, dacă legea nu prevede altfel, de la data rămânerii definitve.
Citeste mai mult  CCR. Legea privind Codul administrativ al României, neconstituțională

2. Se acordă un concediu de acomodare de cel mult un an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 3,4 ISR. Valoarea indicatorului social de referință este în prezent de 500 de lei.

3. De asemenea, angajatorii au obligaţia de a acorda salariatului sau, după caz,salariaţilor soţ şi soţie care adoptă, timp liber pentru efectuarea evaluărilor impuse de obţinerea atestatului şi realizarea potrivirii practice, fără diminuarea drepturilor salariale, în limita a maximum 40 de ore pe an. Nerespectarea de către angajator a acestor prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.

4. Se prelungește valabilitatea atestatului de familie adoptatoare de la un an la 2 ani. Valabilitatea acestui atestat se prelungeşte de drept până la încuviinţarea adopţiei, în situaţia în care:
a) a fost introdus ă pe rolul instanţei judecătore şti cererea de încuviinţare a adopţiei copilului aflat în plasament de cel puţin un an;
b) a fost introdusă pe rolul instanţei judecătoreşti cererea de încredinţare în vederea adopţiei;
c) persoana/familia atestată are deja încredinţaţi, în vederea adopţiei, unul sau mai mulţi copii.

Cuvinte cheie: >