Obligația conducătorului auto de a avea asupra sa și de a prezenta polițistului rutier asigurarea RCA

Prin sentința civilă nr.819/26.04.2017, Judecătoria Pașcani a anulat în parte procesul verbal seria PISX nr. 0132533 întocmit la data de 12.11.2016 de către IPJ Iași cu privire la contravenţia prevăzută de 101, alin. 1, pct. 18 din OUG nr. 195/2002, instanța reținând :

”Referitor la contravenția prevăzută de art. 101, alin.1, pct. 18 din OUG nr. 195/2002, potrivit textului legal menționat, constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice: – nerespectarea obligației conducătorului de vehicul de a avea asupra să documentele prevăzute la art. 35 alin. (2).

Instanța mai reține că nici art. 147 pct. 1 din Regulamentul de aplicare O.U.G. nr. 195/2002 și nici art. 35 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002 nu prevăd în mod expres faptul că participanții la trafic trebuie să aibă asupra lor polița de asigurare auto.

De asemenea, din analiza dispozițiilor legale în materie, respectiv a O.U.G. nr. 195/2002, a Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 și a OUG nr. 54 din 14 septembrie 2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie, nu rezultă că această obligație ar fi fost impusă în mod expres de legiuitor în sarcina conducătorilor auto. Altfel spus, legea nu prevede în mod expres obligația conducătorilor auto de a avea asupra lor polița de asigurare auto și de a o prezenta la cererea polițistului rutier.

În aceste condiții, pentru respectarea cerinței de previzibilitate a normei contravenționale, polița de asigurare auto nu poate fi inclusă în categoria „altor documente prevăzute de lege”, în sensul art. 35 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002 astfel, lipsa acesteia nu constituie contravenția prevăzută de art. 101 alin. (1) pct. 18 din O.U.G. nr. 195/2002.”

Citeste mai mult  Majorarea fictivă de către administratorul asociației de proprietari a prețului plătit către furnizori

Inspectoratul de Poliție Județean Iași a formulat apel împotriva sentinței sprin care -a admis in parte plângerea contravenționala motivând că, sintagma „ alte documente prevazute de lege” folosita de legiuitor, are in vedere faptul ca participantul la trafic trebuie sa înmâneze polițistului rutier documente prevazute de lege. Având in vedere ca polița de asigurare RCA reprezintă un astfel de document, care atesta respectarea de catre proprietarul autovehiculului a obligației de a se asigura pentru cazurile de răspundere civila, motivația admiterii in parte a plângerii de catre instanta de fond nu poate fi reținuta.

Instanța de apel a reținut următoarele:

Singurul aspect ce se contesta in cauza si care trebuie discutat in aceasta faza procesuala vizează obligatia conducătorului auto de a avea asupra sa si de a prezenta polițistului rutier asigurarea de răspundere civila auto RCA, respectiv daca acest document se poate include in sintagma legiuitorului „ alte documente” prevăzuta de textul art. 35 alin. (2) din OUG 195/2002.

Potrivit art. 101, alin.1, pct. 18 din OUG nr. 195/2002, constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice: – nerespectarea obligației conducătorului de vehicul de a avea asupra să documentele prevăzute la art. 35 alin. (2).

Instanța reține că întra-adevăr nici art. 147 pct. 1 din Regulamentul de aplicare O.U.G. nr. 195/2002 și nici art. 35 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002 nu prevăd în mod expres faptul că participanții la trafic trebuie să aibă asupra lor polița de asigurare auto.

Cu toate acestea analizând legislația aplicabila asigurărilor, respectiv Ordonanța de urgență nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie, în vigoare de la 19 septembrie 2016 până la 11 iulie 2017 constatam ca se prevede la art 4 intitulat „Obligativitatea încheierii contractului RCA” faptul ca :”Persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării sau înregistrării în România, precum și tramvaie au obligația să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de vehicule în limitele teritoriale prevăzute la art. 3. La înmatricularea/înregistrarea vehiculelor, la efectuarea de modificări în certificatul de înmatriculare/înregistrare sau în cartea de identitate a unui vehicul și la efectuarea verificărilor tehnice periodice este obligatorie prezentarea dovezii existenței contractului RCA, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.”

Citeste mai mult  Renunțarea la judecată la primul termen la care părţile sunt legal citate

Totodată art 27 statuează : „Verificarea vehiculelor înmatriculate/înregistrate

(1) Nu sunt supuse procedurii de control documentele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru vehiculele care staționează în mod obișnuit pe teritoriul statelor membre sau pe al celor aflate în competența birourilor naționale care au semnat Acordul multilateral și nici pentru cele care staționează în mod obișnuit pe teritoriul unor state terțe, dacă acestea intră pe teritoriul României de pe teritoriul unui alt stat membru.”

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) controalele sunt permise dacă acestea au un caracter nesistematic, nediscriminatoriu și nu urmăresc exclusiv verificarea asigurării RCA.

(3) Pentru vehiculele care nu se află în situația prevăzută la alin. (1) este obligatorie verificarea documentelor care atestă existența asigurării RCA valabilă în România la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat de către personalul poliției de frontieră.

(4) Persoanele care nu se regăsesc într-una dintre situațiile prevăzute la art. 28 sau persoanele care la control nu pot face dovada existenței asigurării RCA valabile sunt obligate să încheie asigurarea de frontieră prevăzută la art. 29.”

Citeste mai mult  Lipsa din procesul-verbal de contravenție a mențiunii privind locul săvârșirii faptei

Din ansamblul acestor articole rezulta fara putința de tăgada ca asigurarea RCA este obligatorie, iar existenta ei poate fi verificata, prin coroborare cu dispozițiile art 35 din OUG 195/2002 si de catre polițiștii rutieri, legea dându-le dreptul de a verifica toate actele necesar a fi deținute de conducătorii auto, acte prevazute de lege ca si obligatorii.

Instanta de fond a interpretat, astfel, eronat textele de lege aplicabile, fara a le corobora cu legea asigurărilor in vigoare la data savarsirii contraventiei, statuând in sensul imposibilității de verificare de catre agenții constatatori si a existentei asigurării obligatorii de răspundere civila, aspect care nu este inserat in nici un text de lege. Ori, unde legea nu distinge nici judecătorul nu trebuie sa o facă.

Pe de alta parte, textul art 27 din actul normativ sus-indicat face referire in mod expres la posibilitatea de realizare a unor controale care insa sa nu vizeze exclusiv polița RCA.

Rezulta, astfel, ca interpretarea restrictiva a judecătorului de fond a sintagmei „ alte documente” nu coincide cu cerințele legale.

Important de subliniat este si faptul ca legiuitorul prin inserarea acestei marje de apreciere, a lăsat agentului constatator un drept de apreciere mai larg in vederea identificării, in funcție de fiecare situație in parte cu care se poate confrunta, a actelor necesar a fi solicitate, restricționarea realizata de instanta de fond, neavând nici un suport legal. Față de ansamblul celor retinute, Tribunalul admite apelul formulat si respinge, in temeiul art 480 din NCPC, in totalitate plângerea formulata.(Tribunalul Iași, Decizia civilă nr. 1805 din 5 decembrie 2017, www.rolii.ro)

Notă: În prezent, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto este reglementată de Legea nr. 132/2017 publicată în Monitorul Oficial cu numărul 431 din data de 12 iunie 2017.

Cuvinte cheie: >