Obținerea certificatului de urbanism conferă dreptul de a efectua lucrări de construcții?

19 aprilie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Acţiunile premergătoare obţinerii autorizaţiei de construire, impuse prin certificatul de urbanism, valabil timp de 12 luni, potrivit art. 6 alin. 5 din Legea nr. 50/1991, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Certificatul de urbanism are numai un caracter premergător obţinerii autorizaţiei de construire, singurul act care conferă legitimitate construcţiilor, după cum reiese din interpretarea coroborată a prevederilor art. 1 alin. 1 şi art. 2 alin. 1 din Legea nr 50/1991, fiind autorizaţia de construire emisă de autorităţile administraţiei publice locale.

”Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Galaţi la data de 1x.0x.201x, reclamanta Poliţia Locală Galaţi a solicitat instanţei ca, în contradictoriu cu pârâtul I.B., să pronunţe o hotărâre prin care să dispună obligarea acesteia la desfiinţarea lucrărilor de construcţie executate fără autorizaţie de construire la imobilul situat în Galați, str. G. V. Nr. 3.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat că, începând cu data de 01.01.2011, Poliţia Locală Galaţi a preluat compartimentul responsabil cu controlul privind disciplina în construcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galaţi, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 6 şi art. 8 din Legea nr. 155/2010.

A mai arătat reclamanta că, prin procesul verbal de contravenţie seria DC nr. 000xxx/ 3x.0x.201x, pârâtul a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 3.000 lei, în temeiul art. 26 alin. 1 lit. a din Legea nr. 50/1991, pentru că a executat o construcție P+1E locuință individuală, fără a avea autorizaţie de construire.

A învederat reclamanta că, prin acelaşi proces verbal, s-a dispus intrarea în legalitate în termen de 60 de zile de la întocmirea procesului verbal.

A menționat reclamanta că pârâta nu a contestat procesul verbal de contravenţie şi nu a declanşat demersurile intrării în legalitate în ceea ce priveşte construcțiile la imobilul menționat.

Pârâtul a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată, invocând şi excepția lipsei interesului şi excepţia lipsei obiectului în promovarea acțiunii.

Arata ca la data întocmirii procesul verbal de contravenţie deținea certificat de urbanism în vederea obținerii autorizației de construire pentru intrarea în legalitate, a obtinut eliberarea avizelor de la S.C. APA CANAL S.A., de la S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L., de la Agenția Naționala pentru Protecția Mediului Galați, de la SDEE Galați.

Citeste mai mult  Modificarea măsurilor luate cu privire la copil. Conţinutul sintagmei „schimbare a împrejurărilor”

Totodata, a demarat şi procedura de prelungire a valabilității certificatului de urbanism.

***Admisibilitatea acţiunii în constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra unor construcţii edificate fără autorizaţie de construcție***

Prin Sentinţa civilă nr. 5xxx din 1x.0x.201x Judecătoria Galaţi a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată având ca obiect „obligaţie de a face – desfiinţare construcţie”.
Pentru a pronunța aceasta soluţie, instanța de fond a reţinut în ceea ce priveşte excepţia lipsei de obiect invicată de pârât că reclamanta a solicitat, prin acţiunea formulată, desfiinţarea lucrărilor de construcţie executate fără autorizaţie de construire.

A apreciat instanţa că nu se pot retine susținerile paratului în sensul în care acțiunea este lipsita de obiect, motivat de faptul ca în procesul verbal de contravenție nu au fost determinate lucrările.

Pe fondul cauzei, a mai reţinut instanţa că procesul verbal de contravenţie nu a fost contestat deşi s-a dispus amendă şi intrarea în legalitate a situaţiei în termen de 60 de zile.

Totodată s-a reţinut că paratul nu a declanşat demersurile pentru intrarea în legalitate. Cu toate acestea, adresa anterior amintită este infirmată de dovada demersurilor făcute de pârât pentru intrarea în legalitate în ceea ce privește construirea imobilului, atât anterior procesului verbal de sancţionare a contravenţiilor, cât şi ulterior întocmirii acestuia, demersuri constând în obtinerea avizelor indicate in certificatul de urbanism.

A mai reţinut prima instanţă că potrivit art. 28 alin. 1 din Legea nr. 50/1991, o dată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) şi b) se dispune oprirea executării lucrărilor, precum şi, după caz, luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizaţiei sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

Citeste mai mult  Infracţiunea de tulburare a ordinii şi liniştii publice. Fapta de a scuipa o persoană

În continuare, în motivarea sa, instanţa a arătat că potrivit art. 32 alin. 1 din Legea nr. 50/1991 actualizată, în cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal.

În aprecierea primei instanţe, pârâtul a făcut dovada inițierii demersurilor de intrare în legalitate cu privire la construcțiile edificate prin înscrisurile la dosar, însă din cauza unei proceduri de autorizare laborioase, s-a aflat în imposibilitate de a respecta termenului de intrare în legalitate cu privire la aceste lucrări în termenul de 60 de zile acordat, din motive străine de activitatea sa.

Pe cale de consecinţă, constatând că nu din culpa sa pârâtul nu a respectat termenul de 60 de zile pentru intrarea în legalitate şi că în prezent demersurile pentru intrarea în legalitate se află într-o fază avansată, instanţa a respins ca nefondată cererea reclamantei.

Împotriva acestei sentinţe civile a formulat apel reclamanta Poliția Locală Galați, solicitând casarea sentinţei apelate, iar în rejudecare admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată.

În motivarea apelului, reclamanta a arătat că în mod greșit prima instanță a respins cererea de desființare a lucrărilor efectuate fără autorizație, dat fiind că obținerea certificatului de urbanism nu conferă dreptul de a efectua lucrări de construcții.

În opinia apelantei, culpa pentru neobținerea autorizației aparține în exclusivitate pârâtului, care din anul 2012 când a fost sancționat și până în prezent nu a finalizat demersurile pentru intrarea în legalitate.

***Desfiinţarea lucrărilor executate cu nerespectarea autorizaţiei de construire. (Dis)proporționalitatea măsurii***

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor de apel invocate, tribunalul a reţinut următoarele:
Deşi din actele dosarului de fond, reiese, cum corect a reţinut şi prima instanţă, că pârâtul a obţinut mai multe documente şi avize necesare pentru intrarea în legalitate, nu a reuşit acest demers.

Citeste mai mult  Noul Regulament General privind Protecţia Datelor cu caracter personal

Dând în mod greşit valoare juridică acelor acţiuni premergătoare obţinerii autorizaţiei de construire, respectiv obţinerii certificatului de urbanism, valabil timp de 12 luni, prima instanţă a respins acţiunea reclamantei.

Or, potrivit art. 6 alin. 5 din Legea nr. 50/1991, certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Reiese astfel că certificatul de urbanism are numai un caracter premergător obţinerii autorizaţiei de construire, singurul act care conferă legitimitate construcţiilor, după cum reiese din interpretarea coroborată a prevederilor art. 1 alin. 1 şi art. 2 alin. 1 din Legea nr 50/1991, fiind autorizaţia de construire emisă de autorităţile administraţiei publice locale.

Cum nici pe parcursul soluţionării apelului, pârâtul nu a făcut dovada intrării în legalitate privitor la construcţia realizată, ba mai mult, în timpul soluţionării litigiului în faţa primei instanţe a retras documentaţia depusă la Primăria Municipiului Galaţi pentru obţinerea autorizaţiei, rezultă că în mod greşit prima instanţă a apreciat asupra cererii reclamantei.

Astfel, pentru argumentele anterioare, în temeiul art. 480 C.proc.civ, tribunalul a schimbat în tot hotărârea primei instanţe.

Văzând şi solicitarea reclamantei din răspunsul la întâmpinare, de stabilire a unui termen pentru intrarea pârâtului în legalitate, dar şi caracterul laborios al procedurii privind obţinerea autorizaţiei de construire, luând în considerare şi stadiul în care se află pârâtul cu documentaţia, tribunalul a dispus ca pârâtul să intre în legalitate cu privire la lucrările de construcţie executate, ce vizează imobilul, în termen de 6 (şase) luni, începând cu data pronunţării prezentei decizii, sub sancţiunea desfiinţării lucrărilor realizate nelegal, pe cheltuiala sa.” (Tribunalul Galați, Decizia civila nr. 80/28.01.2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >