Oficial: Certificarea înscrisurilor în materie comercială de către avocați

24 septembrie 2020 Noutati legislative

În Monitorul Oficial cu numărul 869 din 23 septembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 208/2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative, lege ce are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte normative, intervenţiile legislative fiind argumentate în expunerea de motive de omiterea avocaţilor de la certificarea înscrisurilor în materia comercială, dar şi în alte domenii.

Redăm mai jos textul integral:

Art.I.- Legea nr.26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins:

„(4) În absenţa comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului asociaţiei familiale, semnătura acestuia poate fi înlocuită prin prezentarea la Registrul Comerţului, de către avocat, a împuternicirii avocaţiale care conţine semnătura clientului, respectiv a comerciantului persoană fizică sau a reprezentantului asociaţiei familiale. Semnătura persoanei fizice trebuie dată personal în faţa avocatului şi va fi folosită în întreaga activitate a comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului asociaţiei familiale.”

2. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea urm ătorul cuprins:

Citeste mai mult  Protocolul referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană

„(2) Dovedirea specimenului de semn ătur ă a administratorilor şi, dup ă caz, a reprezentanţilor societăţilor comerciale, precum şi a persoanelor împuternicite în condiţiile legii s ă reprezinte regiile autonome sau organizaţiile cooperatiste se face cu respectarea prevederilor art.18 alin.(2)- (4).

Art.II. – La articolul 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.”

Art. III. – Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Citeste mai mult  Proiectul de modificare a legilor justiției, transmis CSM spre avizare

– La articolul 31, litera a) a alineatului (1) și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) în ţară, de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare sau, 3 după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public;

……………………………………………………………………………

(2) Conţinutul procurii, respectiv al împuternicirii avocațiale, trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana sau, după caz, avocatul care a fost mandatat, scopul şi durata mandatului.”

Art. IV. – La articolul 10 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2012, cu modificările si completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Citeste mai mult  CCR. Modificările legislative potrivit cărora contractele de credit și de leasing încheiate cu consumatorii nu sunt titluri executorii, neconstituționale

„(1) Pe baza actelor de stare civilă se eliberează certificate de naştere şi de căsătorie titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar certificatele de deces, membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite. Certificatele de stare civilă se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială, precum și avocaților împuterniciți de către titulari sau de către reprezentanții legali ai acestora, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare. În certificatele de stare civilă nu vor fi preluate titlurile de nobleţe, chiar dacă au fost înscrise în unele acte de stare civilă.”

Cuvinte cheie: > > >