Oficial: Persoanele evacuate pentru neplata creditelor ipotecare vor putea cere o ”locuință de sprijin”

21 iunie 2017 Noutati legislative

Persoanele evacuate în urma neachitării ratelor la creditul ipotecar vor putea cere o ”locuință de sprijin”, potrivit Legii nr. 143/2017 pentru completarea Legii locuinței nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 461 din 20 iunie 2017.

Actul normativ completează Legea locuinței nr.114/1996, în sensul că introduce noțiunea de ”locuințe de sprijin” şi un nou capitol referitor la procedura conform căreia imobilele în suprafață de până la 100 mp, scoase la licitație de către instituțiile creditoare în urma executării silite pot fi cumpărate de către autoritățile administrației publice locale. Acestea sunt transformate în locuințe de sprijin, urmând a fi închiriate foştilor proprietari, în baza unui contract de închiriere încheiat de primar sau o persoană împuternicită de acesta cu beneficiarii împuterniciți de consiliul local pe o perioadă de 5 ani (cu posibilitatea de prelungire pe baza declarației de venituri și a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale), nivelul chiriei neputând depăși 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferența până la valoarea nominală a chiriei va fi subvenționată de la bugetul local al unității administrativ teritoriale unde este situată locuința de sprijin.

Citeste mai mult  CCR. Legea privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu și indemnizațiile pentru limită de vârstă, precum și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaționale, neconstituţională

Concret, locuința de sprijin este definită ca fiind locuința cu o suprafață utilă de cel mult 100 mp, care se atribuie cu chirie unor persoane sau familii, care au fost evacuate prin proceduri de executare silită din locuințele proprietate personală, în urma neachitării obligațiilor contractuale prevăzute în contracte de credit ipotecar şi a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Locuințele de sprijin aparțin domeniului public al unităților administrativ‐teritoriale şi nu pot fi înstrăinate de către acestea.

Locuințele de sprijin se repartizează de către autoritățile administrației publice locale, care le‐au cumpărat prin licitație publică, pe baza criteriilor stabilite anual prin hotărâre a consiliului local.

Contractul de închiriere se încheie de către primar sau de către o persoană împuternicită de acesta cu beneficiarii stabiliți de consiliul local, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.

Citeste mai mult  S-au modificat regulile de organizare a examenului pentru dobândirea calității de notar stagiar

Nivelul chiriei nu va depăşi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie.

Contractul de închiriere se poate rezilia:
a) la cererea chiriaşului, cu condiția notificării prealabile într‐un termen de minimum 60 de zile;
b) la cererea proprietarului, în cazul în care:
– chiriaşul nu a respectat clauzele contractului de închiriere;
– chiriaşul nu a achitat valoarea nominală a chiriei în termen de 90 de zile de la comunicare;
– chiriaşul nu şi‐a achitat obligațiile ce‐i revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 90 de zile, dacă au fost stabilite prin contractul de închiriere, în sarcina chiriaşului;
– chiriaşul are un comportament care face imposibilă conviețuirea sau împiedică folosirea normală a locuinței;

Nu pot beneficia de locuințe de sprijin, persoanele sau familiile care:
a) dețin în proprietate o altă locuință;
b) dețin, în calitate de chiriaş, o altă locuință din fondul locativ de stat.

Beneficiarii locuințelor de sprijin nu au dreptul să subînchirieze, să transmită dreptul de locuire sau să schimbe destinația spațiului închiriat, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere şi a suportării eventualelor daune aduse locuinței şi clădirii, după caz.

Cuvinte cheie: > >