Poliția locală nu poate iniția acțiuni în instanță în vederea desființării construcțiilor neautorizate, competența aparținând numai Primarului. Recurs în interesul legii, promovat de Avocatul Poporului

9 iulie 2018 Drept Civil

Avocatul Poporului a promovat la Înalta Curte de Casație și Justiție un Recurs în interesul legii referitor la interpretarea și aplicarea art. 26 alin. (1) lit. a)-g), l) și n), art. 27 alin. (1), (2), (3) și (5), art. 32 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, art. 8 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, precum și ale art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

Promovarea Recursului în interesul legii s-a datorat faptului că în practica judecătorească au existat orientări jurisprudențiale diferite în privința posibilității sau imposibilității ca poliția locală să poată iniția acțiuni în instanță având ca obiect autorizarea executării și desființării lucrărilor de construcție.

Unele instanțe au apreciat că poliția locală nu are calitatea de a sesiza instanțele de judecată pentru a dispune încadrarea lucrărilor în prevederile autorizației sau desființarea lucrărilor executate nelegal, această competență revenind Primarului. În opinia acestor instanțe, organul care a aplicat sancțiunea are competența legală de a solicita instanței de judecată desființarea construcțiilor edificate fără autorizație și intrarea în legalitate, iar nu organul care a constatat contravenția.

Citeste mai mult  RIL promovat vizând onorariul maximal al executorilor judecătorești

Într-o altă orientare jurisprudențială, instanțele au apreciat că poliția are calitate procesuală activă și poate sesiza instanța de judecată, întrucât întreg personalul din aparatul de specialitate al Primarului a fost preluat în cadrul poliției locale.

Avocatul Poporului consideră că legiuitorul nu recunoaște poliției locale legitimare procesuală activă în litigiile având ca obiect autorizarea executării și desființării lucrărilor de construire. Avocatul Poporului, opinează, între altele, că a accepta teoria că poliția locală are dreptul de a formula acțiuni în instanță în vederea desființării construcțiilor neautorizate echivalează cu dobândirea de către poliția locală a prerogativei de coordonare a activității de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

În plus, vidul legislativ nu se poate complini prin adoptarea, de către autorităţile administraţiei publice locale, a unor acte normative secundare în domeniul disciplinei în construcții, în speță regulamente de organizare și funcționare ale poliției locale, aprobate prin hotărâri de consiliu local, și nici instanţele judecătorești nu au posibilitatea ca, pe cale de interpretare a dispoziţiilor în vigoare, săatribuie unor autorităţi publice competenţe ce nu le-au fost conferite de legiuitor.

Citeste mai mult  Imposibilitatea consfinţirii unui acord de mediere prin care se solicită instanţei să pronunţe o hotărâre care să țină loc de act autentic

Întreaga argumentație care stă la baza opiniei Avocatului Poporului poate fi consultată pe site-ul instituției, la secțiunea Recursul în interesul legii – 2018.

Cuvinte cheie: > > > >