Posibilitatea formulării unor motive noi de nelegalitate/netemeinicie a procesului verbal de contravenție, ulterior expirării termenului de 15 zile de la comunicarea acestuia

25 aprilie 2022 Drept Contraventional

Tribunalul Cluj a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:
Se poate considera faptul că prevederea art. 31 alin. (1) din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor derogă de la prevederile art. 204 alin. (1) din Codul de procedură civilă în sensul că, în ipoteza formulării unei plângeri contravenţionale, petentul nu are posibilitatea de a-şi modifica cererea de chemare in judecată, inclusiv prin formularea unor motive noi de nelegalitate/netemeinicie a procesului verbal, ulterior expirării termenului de 15 zile de la comunicarea procesului verbal de contravenţie?

In cuprinsul sesizării se arată că, potrivit aprecierii Tribunalului, soluția instanțelor de admitere a excepției tardivității motivelor de anulare a procesului verbal de contravenție formulate cu depășirea termenului de 15 zile de la comunicarea procesului verbal este greșita, petenții având posibilitatea de a modifica cererea de chemare în judecată, atât sub aspectul obiectului cât și a motivelor, până la termenul stabilit de art. 204 C.pr.civ., art. 31 din O.G. 2/2001 neinstituind o derogare de la prevederile dreptului comun.

Tribunalul observă faptul că, soluțiile în care s-a apreciat că motivarea apelului trebuie făcută doar în termenul de 15 zile de la comunicarea procesului verbal de contravenție, ulterior acestui termen nemaiputând fi adăugate motive noi, se bazează pe interpretarea deciziei nr. 44/2016 pronunțată în dosarul nr. 2511/1/2016 de către Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin care s-a stabilit faptul că: „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției trebuie și motivată în termenul de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenție, fiind supusă procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecată prevăzută de art. 200 din Codul de procedură civilă”.

Instanța apreciază că această decizie nu poate fi interpretată în sensul mai sus indicat întrucât aceasta privește procedura regularizării cererii de chemare în judecată, fiind aplicabilă în situația în care plângerea contravențională nu cuprinde motivele de fapt și de drept. Astfel, prin această decizie se menționează expres faptul că, în această situație, instanța poate proceda la regularizarea cererii de chemare în judecată prin solicitarea motivelor de fapt și de drept iar, în ipoteza neindicării acestora, se poate proceda la anularea cererii de chemare în judecată. Instanța de trimitere apreciază că din analiza acestei decizii nu rezultă faptul că, în ipoteza indicării motivelor ulterior termenului de 15 zile de la comunicarea procesului verbal, s-ar impune aprecierea ca tardivă a motivării acțiunii, în această ipoteză fiind aplicabile prevederile art. 2004 alin. C.pr.civ.

Citeste mai mult  RIL admis. Obligația de declarare a adunărilor care se desfășoară în exteriorul sau în incinta sediilor ori a imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat

Instanța de trimitere arată că, deși prevederile O.G. 2/2001 sunt în vigoare încă din anul 2001, doar ca urmare a deciziei nr. 44/2016 a fost îmbrățișată de foarte multe instanțe interpretarea, apreciată ca fiind greșita, conform căreia s-ar impune admiterea excepției tardivității în ipoteză în care motivele de nelegalitate/netemeinicie a procesului verbal sunt invocate ulterior acestui termen, unele instanțe invocând chiar din oficiu această excepție.

Instanța de trimitere apreciază că această interpretare este greșita, dispozițiile art. 204 alin. 1 C.pr.civ. neputând fi înlăturate de la aplicare de prevederile art. 31 din O.G. 2/2001. Este evident că nu poate fi acceptat faptul că în cadrul unei proceduri ce poate fi calificată drept „penală” în aprecierea exprimată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, să nu fie nici măcar respectate garanțiile oferite de către legislația procesuală civilă care conferă, în ipoteza formulării oricărei alte cereri de chemare în judecată, posibilitatea modificării cererii de chemare în judecată până la primul termen de judecată.

Citeste mai mult  În cazul anulării procesului-verbal de contravenție, Inspectoratul de Poliție nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecată

Având în vedere faptul că opinia majoritară covârșitoare, potrivit soluțiilor jurisprudențiale identificate de către instanța de trimitere, este în sensul că în materia contravențională nu sunt aplicabile prevederile art. 204 alin. 1 C.pr.civ. întrucât motivarea plângerii contravenționale nu poate fi realizată decât în termenul de 15 zile prevăzut pentru introducerea unei astfel de acțiuni, se apreciază că este necesară clarificarea acestei chestiuni care a fost generată de către pronunțarea deciziei nr. 44/2016.

Cuvinte cheie: > > >