Posibilitatea instanței de a reduce din oficiu clauza penală excesivă

13 septembrie 2021 Drept Civil

Tribunalul Timiș a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:

„1. În interpretarea dispozițiilor art. 9 coroborat cu art. 22 C. pr. civ. poate instanța de judecată să invoce din oficiu incidența prevederilor art. 1541 alin. (1) lit. b) C. civ. referitoare la reducerea penalității vădit excesive și astfel să pună în discuția părților eventualul caracter disproporționat al clauzei penale, în lipsa unei cereri exprese din partea părții interesate?

2. În contextul unor penalități de întârziere în cotă procentuală stabilite de părți pentru îndeplinirea cu întârziere a unei obligații de plată a unei sume de bani, apreciate de instanța de judecată ca fiind vădit excesive, se aplică limitarea reglementată de art. 1541 alin. (2) C. civ.?”

În cuprinsul sesizării se arată că, din analiza art. 1541 alin. (1) lit. b) C.civ. nu rezultă niciun indiciu cu privire la intenția legiuitorului de a conferi sau nu posibilitatea instanței de judecată de a reduce din oficiu o clauză penală care ar părea vădit disproporționată față de prejudiciul efectiv suferit, omisiune care s-a reflectat și în literatura de specialitate, fiind exprimate ambele opinii, atât în sensul că instanța poate reduce din oficiu clauza penală, cât și în sensul că reducerea clauzei penale excesive ar fi doar la latitudinea părții interesate.

Citeste mai mult  Autorizarea încheierii căsătoriei de către un minor. Motive temeinice

Cu toate că nu există un consens în doctrină cu privire la acest aspect, tribunalul apreciază că reducerea clauzei penale excesive poate fi efectuată și din oficiu de instanță. Ținând cont că o asemenea măsură corespunde cel mai bine imperativului executării cu bună-credință a obligațiilor asumate și păstrării echilibrului ce trebuie să existe între interesele părților, fiind vorba despre o chestiune ce depășește sfera disponibilității părții. Pe de altă parte trebuie să se observe că potrivit art. 1541 alin. (3) C.civ. orice stipulație contrară se consideră nescrisă, ceea ce denotă conferirea unei importanțe deosebite acestei dispoziții care trebuie apreciată de natură imperativă, astfel că reducerea clauzei penale excesive nu este condiționată de solicitarea expresă a părții interesate.

În ceea ce privește interpretarea art. 1541 alin. (2) C.civ. tribunalul apreciază că el s-ar putea aplica și în contextul unor penalități de întârziere în cotă procentuală stabilite de părți pentru îndeplinirea cu întârziere a unei obligații de plată a unei sume de bani. Însă în acest caz, pentru a rămâne superioară obligației principale, instanța va trebui să calculeze penalitățile de întârziere datorate de debitor până la momentul pronunțării hotărârii. Astfel încât valoarea rezultată să rămână superioară obligației principale, chiar dacă penalitățile de întârziere vor curge și ulterior pronunțării hotărârii, până la data executării obligației principale.

Citeste mai mult  Încuviințare executare silită. Caracterul de titlu executoriu al contractului de credit încheiat la distanță

Termenul de soluționare a sesizării este 11.10.2021.

Cuvinte cheie: >