Posibilitatea instituirii popririi asupra părților sociale

17 februarie 2016 Business Drept Civil Jurisprudenta

”În conformitate cu dispozițiile art. 781 alin. 1 Cod procedură civilă, sunt supuse urmăririi silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului sau deținute în numele său de o a treia persoană sau pe care aceasta din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente.

Prin adresa de înființare a popririi din 29.04.2014, emisă în dosarul execuțional nr. 7/2014 de către BBF s-a dispus înființarea unei popriri asupra unui număr de 7 părți sociale ce aparțin debitorului PCO deținute la apelanta – contestatoare.

Părțile sociale sunt fracțiuni ale capitalului social aparținând societății comerciale cu răspundere limitată. Asociații unei astfel de societăți dobândesc în schimbul aporturilor lor la capitalul social, părți sociale care le conferă calitatea de asociat, cu toate drepturile și obligațiile aferente.

Deși părțile sociale încorporează anumite valori și pot fi transmise, în condițiile legii, apreciem că acestea nu pot face obiectul popririi deoarece nu sunt titluri de valoare sau alte bunuri incorporale urmăribile datorate debitorului PCO și deținute în numele său de terțul poprit  sau pe care acesta din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente, ci sunt chiar fracțiuni din capitalul social al societății comerciale apelante.

Citeste mai mult  Un cadru didactic dintr-o universitate privată are calitatea de funcţionar public

De altfel, în art. 66 din Legea nr. 31/1990 se prevede că pe durata societății cu răspundere limitată, creditorii asociatului pot să-și exercite drepturile lor numai asupra părții din beneficiile cuvenite asociatului din bilanțul contabil, iar după dizolvarea societății, asupra părții ce i s-ar cuveni prin lichidare. Aceștia pot totuși popri, în timpul duratei societății, doar părțile ce s-ar cuveni asociaților prin lichidare.

***Validare poprire. Virarea salariului soțului debitor în contul bancar al soției***

Părțile din beneficii sau cele cuvenite în urma dizolvării sau lichidării societății cu răspundere limitată pot fi urmărite tocmai pentru că aparțin asociaților, iar nu societății comerciale.

Potrivit dispozițiilor art. 2 Cod procedură civilă, prevederile acestui cod constituie procedura de drept comun în materie civilă și se aplică și în alte materii, în măsura în care legile care le reglementează nu cuprind dispoziții contrare. Chiar și în art. 622 alin. 2 Cod procedură civilă, reținut de instanța de fond, se menționează că executarea silită se face potrivit prevederilor Cărții a V-a – Despre executarea silită, dacă prin lege specială nu se prevede altfel.

Citeste mai mult  Lipsa de temeinicie a cererii de sesizare a CJUE

Prin urmare, considerentele instanței de fond referitoare la inaplicabilitatea dispozițiilor art. 66 din Legea nr. 31/1990 apreciem că nu pot fi primite.

Totodată, constatăm că art. 756 alin. 3 și 4 Cod procedură civilă [devenit art. 757, s.n., LL] nu sunt aplicabile în speță deoarece se referă la valorificarea bunurilor sechestrate în cadrul urmăririi silite asupra bunurilor debitorului, iar nu la instituirea popririi.

Față de toate considerentele de fapt și de drept expuse mai sus, în temeiul art. 480 alin. 1 Cod procedură civilă, tribunalul va admite apelul dedus judecății și va schimba sentința atacată în parte, (…) în sensul că admite contestația la executare și anulează adresa de înființare a popririi din 29.04.2014, (…) precum și actele de executare realizate în legătură cu măsura popririi instituite prin această adresă.” (Tribunalul Brașov, Decizia civilă nr. 1470 din 14 decembrie 2015, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > > >