Posibilitatea punerii sub sechestru a părților sociale

22 februarie 2016 Business Drept Civil Jurisprudenta

”Problema care se pune este cea a caracterului insesizabil al părților sociale afirmat de apelant, întrucât s-ar aduce atingere caracterului intuitu personae al societății cu răspundere limitată și s-ar încălca regimul juridic al părților sociale.

Din punct de vedere al textelor de lege incidente, trebuie menționate:

Art. 66 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 „Pe durata societății, creditorii asociatului pot să-și exercite drepturile lor numai asupra părții din beneficiile cuvenite asociatului după bilanțul contabil, iar după dizolvarea societății, asupra părții ce i s-ar cuveni prin lichidare”.

Art. 202 din Legea nr. 31/1990 „(1)Părțile sociale pot fi transmise între asociați.

(2)Transmiterea către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social”.

Art. 622 NCPC „(1)Obligația stabilită prin hotărârea unei instanțe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie.

(2)În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare, potrivit dispozițiilor prezentei cărți, dacă prin lege specială nu se prevede altfel”.

Citeste mai mult  Consiliul Concurenţei investighează Orange pentru un posibil abuz de poziţie dominantă

Art. 757 alin. (3) NCPC „Vânzarea acțiunilor la societățile închise și a părților sociale se face în mod amiabil, potrivit art. 754, iar în lipsă, de către executor, prin licitație publică, dacă legea nu prevede un sistem special privind circulația acestora”.

Art. II din Legea nr. 152 din 18 iunie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului pct. 1 „Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1.La articolul 66, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Creditorii prevăzuți la alin. (1) pot totuși popri, în timpul duratei societății, părțile ce s-ar cuveni asociaților prin lichidare sau pot sechestra și vinde acțiunile ori părțile sociale ale debitorului lor”.

Tribunalul constată că prin prev. disp. art. 757 NCPC mai – sus citate se reglementează în mod expres posibilitatea urmăririi silite a părților sociale, indiferent dacă sunt deținute la o societate cu răspundere limitată cu asociat unic sau cu mai mulți asociați. Apreciem că aceste dispoziții legale se vor aplica cu prioritate în concursul cu disp. art. 66 din Legea nr. 31/1990 potrivit principiului „specialia generalibus derogant”, având un caracter special în materia executării silite. Aceasta, deoarece în timp ce dispozițiile Legii societăților comerciale ( de ex, art. 202 ) reglementează raporturile juridice create prin libera voință a părților implicate, fiind vorba de un transfer voluntar de părți sociale, dispozițiile Noului Cod de procedură civilă precitate au prioritate în ipoteza executării silite, când voința asociatului debitor este înlocuită cu constrângerea exercitată de organele competente ale statului pentru aducerea la îndeplinire în mod silit a obligației sale.

Citeste mai mult  Excepţie de neconstituţionalitate a dispoziţiilor aplicării Deciziei nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale

De altfel, modificarea adusă art. 66 alin. 2 prin Legea nr. 152/2015 („Creditorii prevăzuți la alin. (1) pot totuși popri, în timpul duratei societății, părțile ce s-ar cuveni asociaților prin lichidare sau pot sechestra și vinde acțiunile ori părțile sociale ale debitorului lor”) a rezolvat această problemă, legiuitorul prevăzând în mod expres faptul că, la fel ca și acțiunile, și părțile sociale pot fi puse sub sechestru sau vândute de către creditorii asociatului debitor. Este adevărat că aceste ultime prevederi legale nu erau în vigoare la data executării silite contestate prin prezenta cauză, însă sunt de natură să elimine controversele cu privire la declararea ca insesizabile a părților sociale, confirmând că debitorul asociat într-o societate cu răspundere limitată poate fi executat în orice moment pentru toate drepturile sale patrimoniale deținute în societate.” (Tribunalul Constanța, Decizia civilă nr. 1115/16 decembrie 2015, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >