Prescripția dreptului de a cere executarea silită. Problema scadenței anticipate a creditului

3 februarie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Prin sentința civilă nr. 4768/30.04.2014, Judecătoria Constanța a admis în parte contestația la executare formulată de contestator, a anulat executarea silită ce formează obiectul dosarului de executare silită nr. 708/2013 al B.E.J. și a respins ca neîntemeiată cererea de restituire a taxei judiciare de timbru. (…)

Referitor la prescriptia dreptului de a cere executarea silita, prima instanță a reținut că potrivit art. 705 alin. 2 C.proc.civ., termenul de prescriptie incepe sa curgă de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita. Părțile au opinii divergente cu privire la data nasterii dreptului si implicit, data la care obligatia a devenit exigibila: contestatorul considera ca dreptul creditoarei s-a nascut in ziua urmatoare celei in care s-a declarat scadenta anticipata a creditului conform art. 13.3 din contract, în timp ce creditoarea sustine ca acest termen se calculeaza raportat la data scadentei fiecarei rate in aplicarea dispozitiilor art. 2526 C.civ. 2011.

***Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita. Calculul termenului***

Potrivit art. 13.3 din contractul de credit, in cazul in care imprumutatul nu plateste trei rate succesive la scadentele prevazute in graficul de rambursare, creditul este declarat exigibil anticipat fără a fi necesara îndeplinirea unei alte formalități, împrumutatul fiind astfel lipsit de posibilitatea de rambursa creditul în rate conform graficului de rambursare.

Prin aceasta clauza, partile au convenit ca imprumutatul sa fie decazut din beneficiul termenelor de plata a ratelor, decaderea intervenind de drept, nefiind o optiune a creditorului de considera scadent anticipat intregul debit, asa cum sustine intimata.

În opinia instanței de fond, textul clauzei contractuale este clar și nu necesită o interpretare judiciară a voinței reale a părților: în cazul neplății a trei rate consecutive, devine exigibilă obligația de plată a întregului credit neachitat. În atare situație, nu se mai poate vorbi despre prestații succesive, acestea transformându-se în prestație uno ictu.

In baza argumentelor expuse anterior, instanta a concluzionat că data nașterii dreptului de a cere executarea silita este ziua urmatoare scadentei celei de-a treia rate, respectiv data de 28.02.2009.

Citeste mai mult  CNP menționat greșit în procesul verbal de contravenție. Consecințe

Calculand termenul de 3 ani, conform art. 710 C.proc.civ. raportat la art. 2552 alin. 1 C.civ., rezulta ca acesta s-a implinit la data de 28.02.2012, deci anterior formularii cererii de executare silita (01.08.2013).

Potrivit art. 706 C.proc.civ. – Efectele împlinirii termenului de prescripție – (2) Prescripția stinge dreptul de a obține executarea silită și orice titlu executoriu își pierde puterea executorie. În cazul hotărârilor judecătorești și arbitrale, dacă dreptul de a obține obligarea pârâtului este imprescriptibil sau, după caz, nu s-a prescris, creditorul poate obține un nou titlu executoriu, pe calea unui nou proces, fără a i se putea opune excepția autorității de lucru judecat.

Prin urmare, contractul de credit si-a pierdut caracterul executoriu, devenind incidente dispozitiile art. 632 alin. 1 C.proc.civ. conform carora executarea silita se poate efectua numai in temeiul unui titlu executoriu.

Instanta, in temeiul art. 719 alin. 1 C.proc.civ. coroborat cu art. 632 alin. 1 C.proc.civ. si art. 706 C.proc.civ., a anulat executarea silita ce formeaza obiectul dosarului de executare silită nr. 708/2013.

***Prescripția dreptului de a cere executarea silită a unui contract de credit. Data de la care începe să curgă termenul de prescripție***

(…)Împotriva acestei hotărâri a formulat apel intimatul creditor, solicitând admiterea apelului și modificarea în totalitate a sentinței, în sensul respingerii contestației la executare ca neîntemeiată. (…)

Analizând apelul prin prisma dispozițiilor art. 476 Cod procedură civilă, instanța îl va respinge ca nefondat.

Citeste mai mult  Cheltuielile de judecată. Note din doctrină și jurisprudență

Instanța de fond a dat în mod corect eficiență dispozițiilor art. 705 și următoarele Cod procedură civilă privind prescripția dreptului de a obține executarea silită.

Astfel, contractul privind acordarea unui credit pentru nevoi personale a fost încheiat între Finansbank S.A. și L_C_, denumirea societății Finansbank schimbându-se în Credit Europe Bank S.A., potrivit certificatului constatator emis de O.R.C. la data de 27.02.2007. La data de 12.08.2009 a fost încheiat contractul de colectare între C_ Plus (Gulf) Ltd – în calitate de beneficiar și S.C. „Colectare Recuperare Creanțe C__” S.R.L., în calitate de agent de colectare, în temeiul căruia acesta din urmă era împuternicit să recupereze prin intermediul procedurilor judiciare și extrajudiciare, în numele și pentru beneficiar, creanțele cesionate în baza Contractului de cesiune încheiat cu Credit Europe Bank S.A, fiind emisă procura specială autentificată la B.N.P. „Confides” sub nr. 03/04.01.2012. La aceeași dată a intervenit și Contractul de cesiune de creanțe între cedentul Credit Europe Bank S.A., cesionarul C Plus (Gulf) Ltd și agentul de colectare S.C. „Colectare Recuperare Creanțe C_” S.R.L, prin care s-au stabilit condițiile în care urmau să se cesioneze anumite creanțe deținute de către banca.

În data de 28.06.2012, a fost semnat contractul de cesiune nr. 14, prin care Credit Europe Bank S.A. a cedat mai multe creanțe identificate în Appendixul nr. 1 către societatea C_Plus (Gulf) Ltd, printre care și creanța deținută împotriva debitorului L_ C_, iar a doua zi a fost emisă către debitor Notificarea nr. …

Ulterior, în data de 01.08.2013, creditorul cesionar S.C. C_Plus (Gulf) Ltd, prin mandatar S.C. „Colectare Recuperare Creanțe C_” S.R.L., a formulat catre B.E.J. cerere de executare silită împotriva debitorului L_ C_, în temeiul titlului executoriu reprezentat de contractul privind acordarea unui credit pentru nevoi personale nr. x/ 03.08.2006, în vederea recuperării creanței în valoare de 5.148,44 Euro și a cheltuielilor de executare, formându-se dosarul de executare silită nr. 708/ 2013.

Citeste mai mult  Mijloacele de probă în procesul civil. Înregistrarea video

***Termenul de la care începe să curgă prescripția dreptului de a obține executarea silită a hotărârilor judecătorești***

Potrivit art. 13.3 din contractul de credit, ”în cazul în care împrumutatul nu a achitat total/parțial 3 rate succesive ale creditului la scadențele prevăzute în graficul de rambursare, creditul este declarat exigibil anticipat fără a fi necesară îndeplinirea unei alte formalități, împrumutatul fiind astfel lipsit de posibilitatea de rambursa creditul în rate, potrivit prevederilor graficului de rambursare. În aceste situații, împrumutatul este decăzut din beneficiul termenelor prevăzute în favoarea sa conform graficului de rambursare. În plus, în astfel de cazuri, banca poate lua orice măsuri pentru executarea silită a sumelor datorate…”.

Într-adevăr, scadența anticipată a creditului în această situație nu intervine în mod automat, clauza fiind stabilită în favoarea creditorului, părțile convenind ca împrumutatul sa fie decăzut din beneficiul termenelor de plata a ratelor, iar declararea anticipată a întregului credit să intervină ca o facultate pentru creditor, fără a fi necesară îndeplinirea unei alte formalități. În cauză, creditorul cedent Credit Europe Bank (Romania) SA a ales să declare scadența anticipată a creditului după cum rezultă din somația de plată emisă în data de 30.03.2009, astfel că la acea dată s-a născut și dreptul său de a obține executarea silită, pe care l-a transmis cesionarului apelant. Prin urmare, cererea de executare silită formulată în data de 01.08.2013 a fost efectuată după împlinirea termenului de prescripție de 3 ani prevăzut de art. 705 Cod procedură civilă.” (Tribunalul Constanța, Decizia civilă nr. 103/2015, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >