Procedura dării în plată. Condiții

5 septembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Între reclamanta în calitate de împrumutat, și S.C. B_S.A., instituție de credit, în calitate de împrumutător, s-a încheiat contractul de credit nr.HL27866/25.08.2008, obiectul convenției constituindu-l acordarea unui împrumut în valoare de 73.700,00 CHF, iar în scopul garantării rambursării creditului, împrumutata a convenit să constituie în favoarea Băncii o ipotecă asupra imobilului reprezentat de apartament 2 camere situat în județul Gorj, Târgu-Jiu, …

Ca urmare a neîndeplinirii obligației de plată de către împrumutată, împrumutătorul S.C. B S.A. s-a adresat BM și Asociații cu cerere de executare silită împotriva debitoarei, în temeiul titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr.HL27866/25.08.2008, executarea silită făcând obiectul dosarului de executare nr.373/G/2014.

În cadrul dosarului de executare silită, s-a procedat la urmărirea imobiliară asupra apartamentului cu 2 camere situat în județul Gorj, Târgu-Jiu.

Prin procesul verbal de licitație nr.373/G/2014/26.11.2014 a fost declarat adjudecatar numitul CV,ulterior întocmindu-se actul de adjudecare nr.373/G/2014/09.01.2015, iar prin procesul verbal de predare primire din data de 25.02.2015 debitoarea  a predat adjudecatarului CV imobilul în litigiu.

Prin cererea dedusă judecății, invocând prevederile Legii 77/2016, solicită instanței să constate stingerea obligațiilor sale de plată rămase după cedarea apartamentului menționat în contractul de credit ipotecar.

În analiza temeiniciei cererii deduse judecății, instanța urmează a avea în vedere următoarele prevederi legale:

Art. 1 alin.1 din Legea 77/28.04.2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, „Prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre consumatori și instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare sau cesionarii creanțelor deținute asupra consumatorilor”.

Citeste mai mult  ÎCCJ: Tichetele de vacanță pot fi acordate doar dacă există alocări bugetare pentru ele

Art. 4 din același act normativ ”(1) Pentru stingerea creanței izvorând dintr-un contract de credit și a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții: a) creditorul și consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1), astfel cum acestea sunt definite de legislația specială; b) cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depășea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Națională a României în ziua încheierii contractului de credit; c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziționa, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinație de locuință sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puțin un imobil având destinația de locuință; d) consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracțiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi”.

În speță, instanța apreciază că cerințele prevăzute de textul normativ sunt întrunite, respectiv: creditorul și consumatorul fac parte din categoriile vizate de legea specială; suma împrumutată la momentul acordării se ridica la 45.489,1 euro, deci sub limita de 250.000 euro; creditul a fost garantat cu un imobil având destinația de locuință; în cauză nu s-a făcut dovada că debitorul consumator fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracțiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.

Citeste mai mult  Mărturie mincinoasă. Achitare. Necoroborarea interceptărilor convorbirilor telefonice cu alte mijloace de probă

Față de împrejurarea că imobilul ipotecat a fost deja supus executării silite, instanța are în vedere disp. art.8 alin.5 din Legea 77/2016, potrivit cărora „Dreptul de a cere instanței să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparține și consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanței, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului”. În lumina textului citat, instanța apreciază că procedura dării în plată se aplică și categoriei de consumatori care au pierdut proprietatea imobilului cu care au garantat creditul ca urmare a executării silite și care încă mai sunt supuși unor forme de executare, întrucât debitul nu a fost acoperit în integralitate, cu scopul asigurării egalității de tratament și nediscriminării față de consumatorii care au uzat de procedură până la declanșarea executării silite. Astfel, un efect direct al procedurii dării în plată asupra acestei categorii de consumatori va fi reprezentat de încetarea oricărei forme de executare silită ca urmare a stingerii debitului, în ipoteza unei executării silite anterioare asupra imobilului ipotecat.

Citeste mai mult  Reconstituirea dreptului de proprietate. Procedura de executare

Totodată, față de situația concretă a imobilului în litigiu, de a fi fost deja supus executării silite și de a fi intrat în proprietatea adjudecatarului, și față de rațiunea reglementării procedurii prealabile a notificării, în condițiile art.5 din Legea 77/2016, de a convoca creditorul în vederea prezentării la notarul public pentru încheierea actului translativ de proprietate, instanța apreciază că în speță condiția prealabilă a notificării creditoarei nu subzistă.

Totodată, instanța reține și prevederile art.10 alin.1 din Legea 77/2016, potrivit cărora „La momentul încheierii contractului translativ de proprietate, respectiv de la data pronunțării hotărârii judecătorești definitive, potrivit prevederilor art. 8 sau, după caz, ale art. 9, va fi stinsă orice datorie a debitorului față de creditor, acesta din urmă neputând solicita sume de bani suplimentare”.

Față de toate aspectele expuse, instanța urmează să constate stinse obligațiile de plată ale reclamantei  către pârâta S.C. B S.A., decurgând din contractul de credit nr. HL27866/25.08.2008, la data întocmirii actului de adjudecare nr.373/G/2014 din data de 09.01.2015 emis în dosarul de executare nr.373/G/2014 al BM & Asociații.” (Judecătoria Târgu Jiu, Sentința civilă nr. 5668/2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >