Group 1

Procedura de publicare pe site-ul ANAF a listelor debitorilor cu obligaţii fiscale restante

În Monitorul Oficial cu numărul 78 din 3 februarie 2016 a fost publicat Ordinul ANAF privind procedura de publicare pe pagina de internet proprie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii.

Potrivit documentului, prin obligaţii fiscale restante se înţelege:

a) obligaţii fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată;

b) diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.

Nu sunt considerate obligaţii fiscale restante:

a) obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii;

b) obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

c) obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condiţiile legii.

Citeste mai mult  Nemotivarea actului administrativ fiscal

Nu fac obiectul publicării obligaţiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane:

a) 1.500 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;

b) 1.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;

c) 500 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;

d) 100 lei, în cazul debitorilor persoane fizice

Obligaţiile fiscale stabilite prin titluri de creanţă împotriva cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege, până la soluţionarea căilor de atac, se publică, caz în care organul fiscal face menţiuni cu privire la această situaţie.

Lista va cuprinde: denumirea/numele şi prenumele debitorilor, codul de identificare fiscală, cu excepţia persoanelor fizice, caz în care nu se va menţiona codul numeric personal, ci localitatea domiciliului fiscal.

Actualizarea şi publicarea listei se face trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

Citeste mai mult  Cei acuzați de evaziune fiscală ar putea scăpa de pedeapsa închisorii cu executare, dacă acoperă în totalitate prejudiciul

În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, informaţiile referitoare la obligaţiile fiscale restante vor cuprinde atât obligaţiile fiscale restante datorate de persoana fizică, cât şi obligaţiile fiscale datorate din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercitarea de profesii libere. Publicarea acestor obligaţii fiscale se face pe numele persoanei fizice.

Cuvinte cheie: > >