Procedura privind obținerea scutirii de impozit la darea în plată judecătorească

În cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal, realizat pe cale judecătorească, în condițiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, persoanele fizice nu datorează impozit pe venit, pentru prima operațiune de dare în plată. Aceste dispoziții se aplică atât debitorului, cât și codebitorilor, coplătitorilor, garanților personali sau ipotecari ai debitorului, în cazul în care prin operațiunea de dare în plată se transferă dreptul de proprietate imobiliară din patrimoniul personal al acestora.

Ordinul ANAF nr. 2399/2017 pentru aprobarea Procedurii privind depunerea și soluționarea cererii pentru obținerea scutirii de impozit în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească a fost publicat în Monitorul Oficial cu numărul 681 din 22 august 2017.

Pentru a beneficia de scutirea de impozit, persoanele fizice trebuie să depună la organul fiscal central competent

  • formularul„Cerere privind aplicarea dispozițiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată a bunurilor imobile se face pe cale judecătorească”
  • hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a realizat darea în plată;
  • certificatul eliberat de Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale (CNARNN – Infonot), din care rezultă faptul că hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a realizat darea în plată s-a înregistrat în Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată și nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată până la data înregistrării hotărârii judecătorești respective.
Citeste mai mult  AvP a atacat la CCR legislația care reglementează starea de alertă

Cererea se depune la organul fiscal competent în termen de 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătorești, sub sancțiunea decăderii. Organul competent este: organul fiscal central pe raza teritorială a căruia contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, sau adresa unde locuiește efectiv; sau după caz, organul fiscal central competent pentru administrarea contribuabililor fără domiciliu fiscal în România.

Cererea se soluționează de organul fiscal în termen de 45 de zile.

În cazul în care organul fiscal constată că documentele justificative depuse nu conțin toate elementele necesare în vederea soluționării cererii, acesta notifică persoana fizică.

În situația în care persoana fizică îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a beneficia de scutirea de impozit, organul fiscal comunică contribuabilului modul de soluționare a cererii.

În situația în care persoana fizică nu îndeplinește condițiile, organul fiscal stabilește impozitul pe veniturile din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal și emite Decizia de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, (formular 253).

Cuvinte cheie: >