Group 1

Procedura specială a evacuării. Notificarea ocupantului

”În funcţie de calitatea persoanei a cărei evacuare este urmărită, procedura prealabilă este guvernată de dispoziţii legale diferite.

Conform art. 1038 alin 1 din C.pr.civ., în cazul în care persoana care ocupă imobilul are calitatea de fost locatar, acesta trebuie să fie notificat prin intermediul executorului judecătoresc cu privire la eliberarea imobilului în termen de 30 de zile de la primirea notificării.

Alineatele 2 şi 3 ale art. 1038 din C.pr. civ prevăd dispoziţii particulare ale procedurii notificării şi disting între cazul contractelor de locaţiune încheiate pe durată nedeterminată şi a celor încheiate pe durată determinată.

În cazul în care ocuparea imobilului nu este precedată de existenţa unui contract de locaţiune, procedura notificării este reglementată de dispoziţiile art. 1039 din C.pr. civ. conform căruia notificarea va fi emisă în scris ocupantului şi va cuprinde solicitarea eliberării imobilului în termen de 5 zile de la primirea comunicării.

În vederea verificării legalităţii procedurii prealabile a notificării, calitatea persoanei care ocupă imobilul este importantă, iar termenii (…) de locatar şi ocupant sunt definiţi în cuprinsul art. 1034 din C.pr.civ.Astfel, conform art. 1034 alin 1 lit. b) din C.pr.civ. calitatea de locatar derivă din existenţa unui contract de închiriere sau arendare prin care s-a transmis folosinţa imobilului, iar conform art. 1034 alin 1 lit. e) din C.pr.civ, ocupantul este persoana care ocupă în fapt imobilul, cu îngăduinţa sau fără îngăduinţa proprietarului. Caracteristic pentru calitatea de ocupant este faptul că ocuparea de către acesta a imobilului nu este urmarea existenţei unui contract de locaţiune. (…)

Citeste mai mult  Pretul serios in materia vanzarii silite

Articolul 1039 din C.pr.civ. prevede faptul că notificarea referitoare la eliberarea imobilului trebuie emisă în scris, iar în cuprinsul acesteia ocupantului îi va fi pus în vedere să elibereze imobilul în termen de 5 zile de la primirea notificării.

Textul legal nu prevede modalitatea de comunicare a notificării spre diferenţă de art. 1038 din C.pr.civ. care priveşte notificarea locatarilor şi impune ca notificarea să fie emisă prin intermediul executorului judecătoresc. Având în vedere modalitatea de reglementare a procedurii notificării ocupantului, instanţa apreciază că legalitatea procedurii nu este condiţionată de comunicarea notificării urmând vreo formalitate aparte, astfel încât orice modalitate de comunicare care permite încunoştinţarea efectivă a ocupantului şi posibilitatea probării comunicării către ocupant este legală.

În cauză, reclamanta a urmat procedura prealabilă, notificând pârâtul pentru a elibera imobilul în termen de 5 zile de la primirea comunicării. Notificarea a fost comunicată prin intermediul executorului judecătoresc, iar procesul-verbal de înmânate este ataşat dosarului cauzei ( filele nr. 8-12). Analizând cele două înscrisuri, notificarea şi dovada de comunicare, instanţa reţine că în cuprinsul notificării este inserată solicitarea eliberării imobilului în termen de 5 zile de la comunicare, iar pârâtului i-au fost aduse la cunoştinţă consecinţele refuzului conformării.

Citeste mai mult  ICCJ. Interpretarea art. 169 alin. (6) din Legea privind sistemul unitar de pensii publice

De asemenea, procedura de comunicare a fost legal îndeplinită, astfel cum reiese din cuprinsul procesului-verbal de înmânare, executorul judecătoresc, constatând lipsa ocupantului, a afişat notificarea pe uşa imobilului, conform art. 1037 din C.pr.civ.

Instanţa reţine că art. 1037 din C. pr. civ. instituie reguli specifice în ceea ce priveşte comunicarea actelor de procedură către ocupant/ locatar, scopul fiind acela de a înlătura o posibilă tergiversare cauzată de imposibilitatea identificării corecte a domiciliului efectiv al ocupantului, tergiversare care nu este în acord cu celeritatea şi urgenţa care caracterizează procedura evacuării. Faţă de raţiunea derogării de la regulile de drept comun în privinţa comunicării actelor de procedură, instanţa apreciază că aceeaşi procedură este aplicabilă şi în cursul procedurii prealabile când se procedează la notificarea ocupantului/ locatarului, astfel încât dispoziţiile prevăzute de art. 1037 din C.pr.civ. nu sunt rezervate doar procedurii desfăşurate în faţa instanţei de judecată.

În consecinţă, instanţa reţine că susţinerile pârâtului conform cărora nu a primit notificarea nu sunt întemeiate, notificarea fiind legal comunicată prin afişarea acesteia la uşa imobilului, iar modalitatea de comunicare a permis cunoaşterea efectivă a conţinutului notificării.” (Judecătoria Sectorului 2 București, Sentinţa civilă nr. 1890/21.02.2017, definitivă, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >