Propunerea legislativă referitoare la procedura privind emiterea somaţiei de plata pentru creanţele necontestate, adoptată tacit de Senat

1 noiembrie 2016 Noutati legislative

Propunerea legislativă referitoare la procedura privind emiterea somaţiei de plata pentru creanţele necontestate a fost adoptată tacit de Senat.

Propunerea prevede instituirea unei proceduri de emitere a titlului executoriu în cazul creanţelor necontestate, care să poată fi instrumentată atât de către notarul public, cât şi de către executorul judecătoresc, urmând ca intervenţia instanţelor judecătoreşti să aibă loc doar în cazul contestării procedurii de către pârâţi.

Legea se aplică în materie civilă şi nu reglementează materia fiscală sau administrativă.

Pot face obiectul legii:

 • creanţele cu titlu de chirii datorate pentru locuinţe şi/sau pentru suprafeţe locative, altele decât cele pentru care contractul este titlul executoriu în condiţiile legii;
 • creanţele provenite din contracte pentru utilitaţi, astfel cum acestea sunt definite în Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi creanţele provenite din abonamentele radio, cablu tv şi telefonie, altele decât cele cărora legea le recunoaşte caracterul de titlu executoriu;
 • creanţele datorate de locatari şi/sau proprietari către asociaţiile de locatari şi proprietari;
 • creanţele cu tiltu de cheltuieli de scolarizare datorate inităţilor de învăţământ;
 • creanţele cu titlu de onorarii sau tarife de prestare servicii provenite din contracte sau din unele dispoziţii legale, datorate persoanelor fizice autorizate sau persoanelor juridice;
 • creanţele provenite din contracte de credit cesionat.
Citeste mai mult  Pedepsele cu închisoarea de până la 3 ani ar putea fi executate la domiciliu

Creanțele mai sus menţionate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • nu există o acţiune în justiţie în realizarea dreptului cu privire la creanţa respectivă;
 • creanţa este certă, lichidă şi exigibilă;
 • a trecut un termen de cel puţin 30 de zile de la data scadenţei creanţei;
 • reclamantul face dovada că l-a notificat pe pârât cu privire la plata debitelor, cu cel puţin 10 zile înainte de data introducerii cererii privind emiterea somaţiei de plată.

Cererea privind emiterea somaţiei de plată este de competenţa notarului public sau a executorului judecătoresc, (administratori ai procedurii).

Cererea privind emiterea somaţiei de plată se depune la biroul notarului public sau a executorului judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în care se află domiciliul sau, după caz, sediul debitorului.

Potrivit expunerii de motive la inițiativa legislativă, instituirea acestei proceduri care să poată fi instrumentată atât de către notarul public, cât şi de către executorul judecătoresc, este motivată de următoarele considerente:

 • ambele profesii juridice sunt autorităţi administrative autonome, beneficiind de autoritate concedată, în condiţiile legii, de către stat, şi aflate, sub îndrumarea şi controlul nemijlocit al Ministerului Justiţiei;
 • atât notarul public cât şi executorul judecătoresc sunt practicieni ai dreptului, organizaţi în entități profesionale cu vechime în aplicarea normelor de drept, profesii care s-au dezvoltat şi perfecţionat continuu de-a lungul timpului;
 • actele notarului public şi ale executorului judecătoresc au caracter de act de autoritate publică, aceştia fiind investiţi de către Lege să îndeplinească un serviciu publică;
 • prin recentele modificări ale Codului civil şi Codului de procedură civilă, a fost acordată competenţa de a se pronunţa prin încheieri atât notarului public, cât şi executorului judecătoresc, atribut care aparţinea doar instanţelor de judecată până la acel moment.
Citeste mai mult  CCR. Constituționalitate limitată a unei dispoziții din Legea privind CSM

În ceea ce privește procedura emiterii somaţiei de plată, inițiativa legislativă prevede că cererea privind emiterea somaţiei de plată este un formular tipizat, care cuprinde date şi informaţii referitoare la:

 • numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, după caz, denunirea şi sediul lor, numele şi prenumele;
 • domiciliul sau reşedinţa reprezentanţilor acestora, dacă este cazul, precum şi semnătura;
 • valoarea şi tipul creanţei, precizând defalcat valoarea principalului şi, după caz, dobânzile şi penalităţile contractuale, dacă este cazul;
 • motivele formulării cererii, inclusiv descrierea circumstanţelor invocate ca temei al creanţei şi, după caz, a dobânzilor cerute;
 • descrierea elementelor de probă în sprijinul creanţei.

La cererea menţionată se va depune anexat titlul din care reiese creanţa reclamată. În cererea menţionată, reclamantul declară pe proprie răspundere că informaţiile furnizate sunt conforme cu realitatea şi că nu a învestit un alt administrator al procedurii cu o altă cerere privind emiterea unei somaţii de plată având ca obiect creanţa solicitată, soluţionată prin emiterea somaţiei de executare sau aflată în curs de soluţionare, pe rolul altui administrator al procedurii.

Citeste mai mult  Timbrul de mediu ar putea fi înlocuit cu o taxă de poluare de 5 bani pe litrul de carburant

În cazul în care administratorul procedurii constată că sunt îndeplinite condițiile va emite o încheiere de admitere a cererii și va emite somația de plată în termen de cel mult 7 zile.

În cazul în care pârâtul a făcut opoziţie în termen de 30 de zile de la data comunicării somaţiei de plată de către administratorul procedurii, procedura continuă în faţa instanţelor de judecată, în conformitate cu dispoziţiile Codului de procedură civilă în faţa primei instanţe.

Competența decizională aparține Camerei Deputaților.

Cuvinte cheie: > > >