Răspunsul la plângerea prealabilă nu este act administrativ

Răspunsul la plângerea prealabilă nu reprezintă un act administrativ susceptibil de a fi atacat în contencios administrativ.

”Conform art. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, „(1)Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public.”

De asemenea, potrivit art. 2 al. 1 lit. c) din lege, „act administrativ – actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice;”

Art. 8 al. 1 din lege reglementează obiectul acţiunii judiciare, după cum urmează: „(1)Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune morale.”

Se constată din aceste reglementări că răspunsul la plângerea prealabilă nu reprezintă un act administrativ în sensul legii, susceptibil de a fi atacat în contencios administrativ. Legea nr. 554/2004 conferă persoanei vătămate dreptul de a ataca exclusiv actul administrativ vătămător nu şi răspunsul la plângerea prealabilă formulată împotriva acestuia.

Citeste mai mult  Menționarea eronată a datei în procesul-verbal de contravenție. Consecințe

Nu în ultimul rând, se reţine că rolul plângerii prealabile, aşa cum este reglementată de art. 7 din lege, este acela de a da posibilitatea autorităţii publice de a reveni asupra actului vătămător prin revocarea acestuia, răspunsul la această solicitare nefiind dat în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii şi deci nereprezentând un nou act administrativ.” (Tribunalul Constanța, Secția de contencios administrativ și fiscal, Sentința nr. 1313/27 septembrie 2018, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >