Group 1

Reconstituirea dreptului de proprietate. Procedura de executare

4 februarie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Conform art. 5 lit. i din Regulamentul privind procedura de constituire atribuţiile şi funcţionarea comisiilor de aplicare a legii nr. 18/1991, aprobat prin HG nr. 890/2005, modificată prin HG 1120/2005, comisiile locale, după delimitarea în teren procedează la punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite şi întocmesc procesul-verbal de punere în posesie, iar în baza documentaţiei întocmite, se vor elibera titlurile de proprietate de către comisiile judeţene de fond funciar. 
Conform art. 64 din legea fondului funciar nr. 18/1991, în situaţia în care comisia locală refuză  punerea în posesie şi emiterea titlului de proprietate, persoana nemulţumită poate face plângere, iar în cazul admiterii acesteia, primarul, nu comisia locală, va fi obligat sub sancţiunea daunelor cominatorii să îndeplinească de îndată atribuţiile respective. 
Prin urmare, există o procedură specială de executare a sentinţelor emise în materia fondului funciar, în caz de neexecutare existând posibilitatea aplicării de penalităţi. 
Mai mult, obligaţia cuprinsă în titlul executoriu este o obligaţie de a face care nu poate fi adusă la îndeplinire prin executare silită, fiind o obligaţie de a face personală, care implică o activitate personală deosebită din partea debitorului, această obligaţie transformându-se în dezdăunări în cazul în care nu este executată de bunăvoie de către debitor. Astfel, pentru executarea acestor obligaţii, care sunt obligaţii de a face, ce nu pot fi îndeplinite prin alte persoane, reclamantul trebuie să recurgă la procedura prevăzută de dispoziţiile art. 903-905 Noul cod proced civ.  De altfel, chiar Legea nr. 18/1991 prin art. 64 face trimitere la dispoziţiile art. 894 cod proced civ. (în prezent art. 905 cod proced civ. ). Potrivit acestor dispoziţii legale în caz de neexecutare a obligaţiei de a face debitorul poate fi constrâns la îndeplinirea ei prin aplicarea unor penalităţi de către instanţa de executare.  (Tribunalul Mehedinți, Decizia civilă nr. 560/2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >