Regimul juridic al dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate pentru neachitarea la termen a contribuţiei de asigurări sociale ce trebuia virată de către angajator

Dobânzile şi penalităţile de întârziere se calculează conform Codului de procedură fiscală, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă al obligaţiei principale. Cuantumul obligaţiilor accesorii nu poate fi decât cel stabilit prin actul normativ sub imperiul căruia obligaţia de plată s-a născut, el rămânând neschimbat pe întreaga perioadă în care acel act normativ a fost în vigoare, neputând fi calculat în funcţie de cota în vigoare la data emiterii actului administrativ fiscal contestat.

Întrucât forma şi conţinutul actelor administrativ fiscale prin care obligaţiile accesorii sunt stabilite, este aprobat prin ordin al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, el permiţând contribuabilului să identifice toate elementele pe baza cărora obligaţiile au fost stabilite. Nu există temei pentru a reţine că acestea nu sunt motivate în fapt şi în drept şi nici că pretinsa lor lipsă poate atrage după sine nulitatea actului pentru alte motive decât cele prevăzute de art. 46 din Codul de procedură fiscală. (Curtea de Apel Iași, Decizia nr. 1151/2013, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >