Reglementarea activității de recuperare debite

7 aprilie 2016 Noutati legislative

La Senat (prima Cameră sesizată) se află înregistrată pentru dezbatere Propunerea legislativă privind activitatea de recuperare debite prin care se urmărește reglementarea condiţiilor de acces la activitatea de prestare a serviciilor de recuperare debite, precum şi cerinţele de informare privind activitatea de recuperare debite, drepturile şi obligaţiile creditorilor, ale prestatorilor de servicii de recuperare debite şi ale debitorilor.

Legea ar urma să se aplice tuturor serviciilor de recuperare debite de la persoane fizice, prin prestatori de servicii de recuperare debite sau servicii interne de colectare a debitelor.

***Executare silită nelegală. Lipsa comunicării cesiunii de creanță către împrumutatul din contractul de credit***

Persoanele fizice sau juridice care intenţionează să presteze servicii de recuperare debite pe teritoriul României trebuie să fie înregistrate de ANPC în Registrul prestatorilor de servicii de recuperare debite. Acestea se pot înregistra dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

 • au sediul social pe teritoriul României;
 • desemnează cel puţin un conducător cu domiciliul sau re;edinţa în România, care are o bună reputaţie şi dispune de cunoştinţe şi experienţa adecvate naturii, extinderii şi complexităţii activităţii vizate, conform criteriilor stabilite de ANPC
 • dispun de o asigurare de răspundere profesională pentru o sumă ce nu se va situa sub nivelul stabilit prin reglementările emise de ANPC.
Citeste mai mult  Suspendarea dispozițiilor privind reducerea pedepsei prin publicarea de lucrări științifice

Prestatorul de servicii de recuperare debite este obligat să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor aflate la dispoziţia sa, care privesc persoana, patrimoniul, activitatea, relaţiile personale sau de afaceri ale debitorilor, contractele încheiate cu debitorii sau serviciile prestate pentru creditor.

Informaţiile prezentate mai sus se furnizează, în măsura în care sunt justificate:

 • debitorului, moştenitorilor sau reprezentanţilor legali/statutari ai acestora ori cu acordul lor expres
 • auditorului financiar al prestatorului de servicii de recuperare debite sau entităţii în cadrul căreia funcţionează serviciul intern de colectare
 • la solicitarea scrisă a altor autorităţi sau instituţii ori din oficiu, dacă, potrivit reglementărilor legale, aceste autorităţi sau instituţii sunt îndrituite, în scopul îndeplinirii atribuţiilor lor specifice, să solicite şi/sau să primească astfel de informaţii şi sunt identificate informaţiile care pot fi furnizate în acest scop..

Activitatea de recuperare a debitelor reprezintă activitatea desfăşurată de prestatorii de servicii de recuperare debite sau, după caz, de serviciul intern de colectare în legătură cu recuperarea debitelor, prin operaţiuni precum:

 • studierea dosarului debitorului;
 • identificarea informaţiilor prin activităţi de actualizare a datelor debitorului;
 • transmiterea notificărilor de plată;
 • contactarea telefonică sau personală a debitorilor;
 • negocierea termenelor de plată cu debitorii;
 • urmărirea încasării debitelor;
 • intermedierea relaţiei cu avocaţii, executorii şi alţi experţi şi subcontractanţi în legătură cu activitatea de recuperare a debitelor;
 • exercitarea oricăror alte atribuţii conexe necesare în vederea recuperării debitelor.
Citeste mai mult  Propunere de modificare a competenţei în materia restituirii, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv

***Prescripția dreptului de a cere executarea silită a unui contract de credit. Data de la care începe să curgă termenul de prescripție***

Pentru prestarea serviciilor de recuperare a debitelor prestatorul de servicii de recuperare debite are dreptul la un onorariu, stabilit prin contractul încheiat cu creditorul.

Prestatorul de servicii de recuperare debite sau serviciul intern de colectare nu poate utiliza, în activitatea sa, tehnici care să determine hărţuirea, oprimarea sau abuzarea debitorului.

Este interzis prestatorul de servicii de recuperare debite sau serviciului intern de colectare să folosească identităţi false sau înşelătoare în activitatea de recuperare a debitelor, precum:

 • specificarea implicării, în mod înşelător, a statului, în colectarea debitului sau utilizarea unor uniforme şi insigne false;
 • asumarea identităţii unui avocat, executor judecătoresc sau lichidator judiciar în mod neadevărat sau specificarea unei comunicări ca provenind de la un avocat, executor judecătoresc sau lichidator judiciar în mod neadevărat;
 • ameninţarea cu închisoarea, confiscarea, vinderea proprităţilor în caz de neplată a debitului;
 • falsa informare a debitorului că ar fi comis o infracţiune sau altă ilegalitate cu scopul de a-l intimida;
 • utilizarea sau distribuirea oricărui document scris, despre care, în mod fals, se pretinde a fi un înscris oficial. aprobat de stat sau de o instanţă judecătorească;
 • asumarea unei identităţi false conform căreia persoana pentru un alt tip de entitate decât prestator de servicii de recuperare debite sau serviciu intern de colectare.
Citeste mai mult  Senatul a respins propunerea legislativă potrivit căreia timbrul de mediu ar deveni un impozit anual

Următoarele practici sunt interzise:

 • colectarea oricărei sume, inclusiv dobândă, taxă, onorariu, cheltuieli conexe ale debitului într-o modalitate care nu rezultă din raportul juridic dintre crediror şi debitor;
 • efectuarea de apeluri telefonice cu taxă inversă sau expedierea corespondenţei cu taxare la destinaţie, respectiv la debitor;
 • utilizarea oricărui limbaj sau mod de adresare tendenţios la adresa debitorului.

***Contestație la executare. Daune morale pentru demararea cu rea-credință a procedurii de executare silită***

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către reprezentanţii împuterniciţi ai ANPC la sesizarea consumatorilor, a asociaţilor de consumatori ori din oficiu, în cazul în care, prin încălcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele consumatorilor.

Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate dispune următoarele măsuri complementare:

 • restituirea sumelor încasate fără temei legal, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare;
 • repararea deficienţelor constatate prin proces verbal de constatare a contravenţiei, în termen de maximum 5 zile lucrătoare;
 • alte măsuri în vederea intrării în legalitate într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare.

Cuvinte cheie: > >