Group 1

Reprezentarea convențională vs. reprezentarea legală a persoanei juridice

20 decembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Reprezentarea convențională a persoanei juridice nu se poate face printr-un alt mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă, potrivit art. 84 allin. 1 C.proc.civ., dispoziție perfect aplicabilă și în faza executării silite.

În condițiile existenței între părți a unui acord de administrare a bunurilor altuia, instituția reprezentării nu mai este guvernată de prevederile art. 84 alin. 1 C.proc.civ., care constituie norma generală în materia reprezentării convenționale în fața instanțelor de judecată a persoanei juridice, ci de dispozițiile art. 810 din Codul civil, care instituie un caz de reprezentare legală, conferind administratorului dreptul de a sta în justiție pentru orice cerere sau acțiune referitoare la administrarea bunurilor altuia, textul nefăcând vreo distincție între administratorul persoană fizică sau administratorul persoană juridică, după cum nici textul art. 792 alin. 1 Cod civil nu face vreo distincție.

„În cauza dedusă judecății, între Unicredit Consumer Financing IFN SA și debitorul PB s-a încheiat la data de 13.05.2014 contractul de credit nr. 13314011ADT234427 prin care debitorul a împrumutat suma de 1919,80 lei, pe o perioadă de creditare de 24 luni (filele 08-17).

Ca urmare a neplății ratelor scadente, conform graficului convenit de părți, împrumutătorul Unicredit Consumer Financing IFN SA a cesionat creanța către E K R SRL prin acordul de cesiune nr. 1/24.11.2015 încheiat în baza Contractului cadru nr. 595 (filele 30-55).

Ulterior, la data de 03.12.2015, E K R SRL a vândut la rândul său creanța către E I RO GmbH. În același contract părțile au stipulat la pct. 8.4 că administrarea Activelor, atâta timp cât Cumpărătorul este proprietarul Activelor, se va face doar prin E K sau subcontractanții acesteia.

Citeste mai mult  Folosirea datelor rezultate din măsurile de supraveghere tehnică în altă cauză penală. Decizia CCR nr. 51 din 16 februarie 2016

Deși este adevărat că reprezentarea convențională a persoanei juridice nu se poate face printr-un alt mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă, potrivit art. 84 allin. 1 C.proc.civ., dispoziție perfect aplicabilă și în faza executării silite, Tribunalul constată că, în mod greșit judecătorul cauzei a calificat raportul juridic existent între creditoarea E I RO GmbH și E K R SRL ca fiind unul de mandat, în realitate părțile încheind un acord de administrare a bunurilor altuia. Astfel, la art. 8.4 din contractul de vânzare de creanțe încheiat la data de 03.12.2015 se menționează că administrarea activelor deținute de E I RO GmbH se va face doar prin EK , în calitate de administrator al activelor.

Conform art. 80 C.proc.civ. „Părțile pot să exercite drepturile procedurale personal sau prin reprezentant. Reprezentarea poate fi legală, convențională sau judiciară”.

În cazul persoanei juridice, art. 84 C.proc.civ. prevede faptul că acestea pot fi reprezentate convențional în fața instanțelor de judecată numai prin consilier juridic sau avocat, în condițiile legii. Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 2016 Cod civil pentru a intenta acțiuni în justiție, mandatarul trebuie să fie împuternicit în mod expres.

Potrivit art. 209 alin. 1 Cod civil, persoana juridică își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor, iar potrivit alin. 2, au calitatea de organe de administrare, în sensul alin. 1, persoanele fizice sau persoanele juridice care, prin lege, actul de constituire sau statut, sunt desemnate să acționeze, în raporturile cu terții, individual sau colectiv, în numele și pe seama persoanei juridice.

Citeste mai mult  Sechestrarea autovehiculelor. Condiții

Pe cale de consecință, date fiind raporturile dintre părți, instituția reprezentării nu mai este guvernată de prevederile art. 84 alin. 1 C.proc.civ., care constituie norma generală în materia reprezentării convenționale în fața instanțelor de judecată a persoanei juridice, ci de dispozițiile art. 810 din Codul civil, care instituie un caz de reprezentare legală, conferind administratorului dreptul de a sta în justiție pentru orice cerere sau acțiune referitoare la administrarea bunurilor altuia, textul nefăcând vreo distincție între administratorul persoană fizică sau administratorul persoană juridică, după cum nici textul art. 792 alin. 1 Cod civil nu face vreo distincție. Două persoane juridice pot conveni ca administrarea unei mase patrimoniale (precum o masă de creanțe) proprietatea uneia să fie dată celeilalte, contractul de vânzare-cumpărare de creanțe încheiat în data de 03.12.2015 între E K R SRL și E I Ro GmbH având totodată natura unui contract de administrare a bunurilor altuia, motiv pentru care împuternicirea de reprezentare în justiție este conferită prin lege, Codul civil, administratorului masei patrimoniale.

Astfel, Tribunalul reține că E K R SRL, în calitate de reprezentant legal al E I Ro GmbH are dreptul de a intenta acțiuni în justiție în vederea administrării portofoliului de active, contractul de credit nr. 13314011ADT234427 din data de 13.05.2014 făcând parte din acesta.

Citeste mai mult  Stabilirea pensiei de întreținere pentru un minor la plafonul maxim

De asemenea, se constată că, în conformitate cu art. 632 C.proc.civ., constituie titluri executorii hotărârile executorii, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive, precum și orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.

Contractul de credit nr. 13314011ADT234427 din data de 13.05.2014 încheiat între Unicredit Consumer Financing IFN SA și debitorul PB constituie titlu executoriu, potrivit art. 52 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare.

Față de toate aceste aspecte, văzând și dispozițiile art. 666 alin. 2 C.proc.civ., precum și faptul că nu subzistă în cauză nici una din situațiile prevăzute de art. 666 alin. 5 pct. 1-7 C.proc.civ., în temeiul art. 480 alin. 2 C.proc.civ., Tribunalul va admite apelul …..împotriva încheierii pronunțată în Camera de Consiliu la data de 14.09.2016 în dosarul nr. X al Judecătoriei Drobeta Turnu-Severin, va schimba încheierea în sensul încuviințării executării silite a titlului executoriu constând în contractul de credit nr. 13314011ADT234427 din data de 13.05.2014 încheiat între Unicredit Consumer Financing IFN SA și debitorul PB.

În conformitate cu dispozițiile art. 666 alin. 8 C.proc.civ., în partea finală a hotărârii de încuviințare a executării silite va fi adăugată formula executorie.” (Tribunalul Mehedinți, Decizia civilă nr. 1202 din 4 noiembrie 2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > > >