Reprezentarea în judecată a societății

13 iunie 2018 Business Jurisprudenta

Decizia asociatului unic al societăţii prin care este împuternicit asociatul unic să reprezinte societatea pentru încheierea contractului de asistenţă juridică nu produce nici un fel de efecte juridice sub aspectul reprezentării societăţii întrucât, pe de o parte, acesteia nu i s-a asigurat publicitatea prin înscrierea în registrul comerţului, iar pe de altă parte, societatea este reprezentată doar prin administratorul numit prin actul constitutiv sau de adunarea generală cu asigurarea publicităţii corespunzătoare pentru a fi opozabilă terţilor.

Extras din considerentele deciziei nr. 571/2018 a Curții de Apel Suceava:

”Potrivit art.209 alin.1 şi 2 cod civil persoana juridică îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor. Au calitatea de organe de administrare, în sensul alineatului anterior, persoanele fizice sau persoanele juridice care, prin lege, actul de constituire sau statut, sunt desemnate să acţioneze, în raporturile cu terţii, individual sau colectiv, în numele şi pe seama persoanei juridice.

De asemenea, potrivit art.197 din legea nr.31/1990 societatea cu răspundere limitată este administrată de unul sau mai mulţi administratori, asociaţi sau neasociaţi, numiţi prin actul constitutiv sau de adunarea generală, iar potrivit art.71 alin.1 din acelaşi act normativ, aplicabil şi societăţii cu răspundere limitată, administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu îl pot transmite decât dacă această facultate li s-a acordat în mod expres.

Prin urmare, sub un prim aspect, din coroborarea dispoziţiilor legale anterior enunţate, curtea reţine că o societate comercială cu răspundere limitată este reprezentată în raporturile cu terţii prin administratorul său numit în condiţii legale prin actul constitutiv sau de adunarea generală.

Pe de altă parte, sub aspect procesual, potrivit art.80 c.p.c. părţile pot să exercite drepturile procedurale personal sau prin reprezentant. Reprezentarea poate fi legală, convenţională sau judiciară, iar potrivit art.84 alin.1 c.p.c. persoanele juridice pot fi reprezentate convenţional în faţa instanţelor de judecată numai prin consilier juridic sau avocat, în condiţiile legii.

Conform art.85 alin.3 c.p.c. împuternicirea de a reprezenta o persoană juridică dată unui avocat ori consilier juridic se dovedeşte prin înscris, potrivit legilor de organizare şi exercitare a profesiei.

Citeste mai mult  Retractarea de către persoana vătămată a declarațiilor date într-o cauză penală. Consecințe

De asemenea, potrivit art.194 lit.b) c.p.c. cererea de chemare în judecată va cuprinde, printre altele, numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia şi sediul profesional. (…)Dovada calităţii de reprezentant, în forma prevăzută la art. 151 c.p.c. se va alătura cererii.

Potrivit art.151 c.p.c., când cererea este formulată prin reprezentant, mandatarul va alătura procura în original sau în copie legalizată; avocatul şi consilierul juridic vor depune împuternicirea lor, potrivit legii; reprezentantul legal va alătura o copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii sale; reprezentanţii persoanelor juridice de drept privat vor depune, în copie, un extras din registrul public în care este menţionată împuternicirea lor; organul de conducere sau, după caz, reprezentantul desemnat al unei asociaţii, societăţi ori alte entităţi fără personalitate juridică, înfiinţată potrivit legii, va anexa, în copie legalizată, extrasul din actul care atestă dreptul său de reprezentare în justiţie.

Totodată, potrivit art.126 alin.1 din Statutul profesiei de avocat, contractul de asistenţă juridică prevede, în mod expres, întinderea puterilor pe care clientul le conferă avocatului. În baza acestuia, avocatul se legitimează faţă de terţi prin împuternicirea avocaţială întocmită.

Aşadar, sub un al doilea aspect, procesual, curtea reţine că în cauza de faţă, cererea de chemare în judecată este formulată de SC A. S.R.L. Bucureşti prin reprezentant convenţional avocat. Aşa fiind, era necesar ca în cauză să fie făcută, pe de o parte, dovada reprezentării legale a persoanei juridice de către administrator prin depunerea, în copie, a unui extras din registrul public în care este menţionată împuternicirea sa, iar pe de altă parte, dovada reprezentării convenţionale a persoanei juridice de către avocat prin depunerea împuternicirii avocaţiale emisă în temeiul contractului de asistenţă juridică încheiat cu persoana juridică în cauză prin reprezentantul ei legal.

Or, în cazul de faţă la dosar a fost depus actul constitutiv şi extrasul eliberat de oficiul registrului comerţului din care rezultă că reprezentantul legal al SC A. S.R.L. Bucureşti este D. SA, persoană juridică de naţionalitate beliză, prin reprezentant F., cetăţean român.

Citeste mai mult  Constatarea îndeplinirii condițiilor reabilitării de drept de către instanță

Pe de altă parte, contractul de asistenţă juridică în temeiul căruia s-a emis împuternicirea avocaţială depusă la dosar de către reprezentantul convenţional avocat a fost încheiat de acesta cu SC A. S.R.L. Bucureşti prin asociat unic B..

Însă, faţă de dispoziţiile legale anterior evocate, pentru a fi valabilă reprezentarea convenţională prin avocat a SC A. S.R.L. Bucureşti era necesar ca acel contract de asistenţă juridică (seria B nr.1479243 din 22.04.2016 – înregistrat sub nr.243/22.04.2016) în temeiul căruia s-a emis împuternicirea avocaţială depusă la dosar să fie încheiat de avocat cu SC A. S.R.L. Bucureşti prin administrator D. SA reprezentată de F.

Sub un alt aspect, curtea reţine că în cauză se încearcă justificarea valabilităţii reprezentării convenţionale a reclamantei SC A. S.R.L. Bucureşti prin depunerea la dosar în faza rejudecării de către tribunal a două decizii ale asociatului unic nr.1/18.04.2016 şi nr.1/22.09.2017.

Prin decizia asociatului unic nr.1/18.04.2016 se dispune împuternicirea asociatului unic să semneze contractul de asistenţă juridică cu G. şi Asociaţii SPARL în numele SC A. S.R.L. Bucureşti, cu alte cuvinte este împuternicit asociatul unic B. să reprezinte societatea pentru încheierea acestui contract de asistenţă juridică.

Prin decizia asociatului unic nr.1/22.09.2017 se arată că SC A. S.R.L. Bucureşti îşi însuşeşte cererea de chemare în judecată ce face obiectul dosarului de faţă întrucât G. SPARL este mandatată să reprezinte interesele societăţii, respectiv să desfăşoare activităţi de asistenţă juridică şi reprezentare potrivit contractului de asistenţă juridică nr.1479243 din 22.04.2016 încheiat de către A S.R.L. prin asociat unic/împuternicit B.

Faţă de aceste aspecte, curtea reţine că potrivit art.212 alin.2 cod civil faţă de terţi hotărârile şi deciziile luate în condiţiile legii, ale actului de constituire sau ale statutului produc efecte numai de la data publicării lor, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege, în afară de cazul în care se face dovada că aceştia le-au cunoscut pe altă cale.

Citeste mai mult  Recurs. Inaplicabilitatea deciziei CCR prin care s-a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor alin.(2) al art. XVIII din Legea nr. 2/2013

Totodată, potrivit art.218 alin.3 cod civil clauzele sau dispoziţiile actului de constituire ori ale statutului, precum şi hotărârile organelor statutare ale persoanei juridice care limitează sau lărgesc puterile conferite exclusiv de lege acestor organe sunt considerate nescrise, chiar dacă au fost publicate.
În fine, după cum s-a arătat anterior, potrivit art.209 alin.1 şi 2 cod civil persoana juridică îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor.

În raport de dispoziţiile legale anterior enunţate, curtea consideră că decizia asociatului unic nr.1/18.04.2016 prin care este împuternicit asociatul unic să reprezinte societatea pentru încheierea acestui contract de asistenţă juridică nu produce nici un fel de efecte juridice în cauză sub aspectul reprezentării societăţii reclamante întrucât, pe de o parte, acesteia nu i s-a asigurat publicitatea prin înscrierea în registrul comerţului, iar pe de altă parte, aşa cum s-a subliniat mai sus societatea este reprezentată doar prin administratorul numit prin actul constitutiv sau de adunarea generală cu asigurarea publicităţii corespunzătoare pentru a fi opozabilă terţilor.

În acest context, curtea subliniază faptul că pentru a fi valabilă reprezentarea societăţii de către asociatul unic trebuia modificat actul constitutiv ale acesteia prin revocarea administratorului şi/sau desemnarea unui nou administrator cu putere de reprezentare în persoana asociatului unic B., cu asigurarea publicităţii corespunzătoare, o reprezentare ad hoc a unei persoane juridice de drept privat nefiind permisă.

Decizia asociatului unic nr.1/22.09.2017 prin care se arată că SC A. S.R.L. Bucureşti îşi însuşeşte cererea de chemare în judecată ce face obiectul dosarului de faţă nu produce efecte juridice întrucât ratificarea nu a fost făcută de către reprezentantul statutar al societăţii, ci de către asociatul unic care nu are calitatea de reprezentant.

Faţă de toate aceste considerente, curtea consideră că este întemeiată excepţia lipsei calităţii de reprezentant al reclamantei şi, în raport de dispoziţiile art.82 alin.1 teza finală C.p.c. va anula cererea de chemare în judecată formulată în numele SC A. S.R.L. Bucureşti.” (Curtea de Apel Suceava, Decizia nr. 571 din 30.01.2018, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >