Respectarea secretului profesional al avocatului vs. neprezentarea contractelor de asistență juridică inspectorului fiscal

„Analizând,procesul-verbal atacat, (…)sub aspectul temeiniciei, instanța observă că, deși petentul a recunoscut neprezentarea contractelor de asistență juridică și a registrului de evidență a acestora către inspectorul fiscal, a invocat neîntrunirea tuturor elementelor constitutive ale contravenției prevăzute de art. 219 alin.1 lit. c Cpf [art. 336 alin. 1.lit. c din noul Cpf, sn. LL] față de obligația respectării secretului profesional, astfel cum este stabilită prin art. 4 pct. 3 din contractele de asistență juridică și față de prevederile exprese ale art. 239 alin. 4 și 5 din Statutul profesiei de avocat.

În legătură cu aceste susțineri, instanța reține că, potrivit art. 56 alin.1 [art. 64 noul Cpf] și art.57 din OG 92/2003[ art. 65 noul Cpf], în vederea stabilirii stării de fapt fiscale, contribuabilul are obligația să pună la dispoziție organului fiscal registre, evidențe, documente de afaceri și orice alte înscrisuri. În același scop, organul fiscal are dreptul să solicite înscrisuri și altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau juridice. Potrivit art. 59 alin.1 [art. 67 noul Cpf] , pot refuza să furnizeze informații cu privire la datele de care au luat cunoștință în exercitarea activității lor preoții, avocații, notarii publici, consultanții fiscali, executorii judecătorești, auditorii, experții contabili, medicii și psihoterapeuții, cu excepția informațiilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor fiscale stabilite de lege în sarcina lor, și a derogării prevăzute la alineatul 4.

Pe de altă parte, potrivit art. 239 alin. 4 și 5 din Hotărârea Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011 privind Statutul profesiei de avocat, consiliul baroului, printr-un consilier delegat, poate verifica evidențele prevăzute la alin. (2) lit. b) – e), în vederea stabilirii modului în care avocatul își îndeplinește obligațiile stabilite de Lege, de prezentul statut și de statutul C.A.A. Nerespectarea de către avocat a prezentării evidențelor solicitate reprezintă abatere disciplinară. În cazul unei anchete disciplinare, verificarea evidențelor prevăzute la alin. (2) lit. a) se face numai de decan sau de consilierul desemnat în acest scop.

Citeste mai mult  ICCJ. Arbitrii din cadrul instanţelor arbitrale sunt funcționari publici

Art. 35 alin. 1 din Legea 51/1995 prevede că pentru asigurarea secretului profesional, actele și lucrările cu caracter profesional aflate asupra avocatului sau în cabinetul său sunt inviolabile. Percheziționarea avocatului, a domiciliului ori a cabinetului său sau ridicarea de înscrisuri și bunuri nu poate fi făcută decât de procuror, în baza unui mandat emis în condițiile legii.

Art. 134 alin.4 prevede că avocatul este obligat să respecte secretul profesional în privința strategiilor, tacticilor și acțiunilor preconizate și desfășurate pentru client.

Coroborând ultimele două texte legale citate, instanța reține că art.2 din contractul de asistență juridică nu privește strategii, tactici și acțiuni preconizate și desfășurate pentru client, astfel, onorariul convenit de părțile contractuale nefiind o informație supusă secretului profesional pentru că nu se încadrează în sensul noțiunilor de strategie, tactică și acțiune. Întrucât inviolabilitatea înscrisurilor reprezentând contracte de asistență juridică și registrul de evidență aferent este circumscrisă interesului asigurării secretului profesional, și nu absolută, cum susține petentul, rezultă că inspectorul fiscal era îndreptățit să solicite înscrisurile respective, exclusiv în scopul stabilirii stării de fapt fiscale – pentru care era relevant onorariul convenit la art. 2 -, iar petentul era obligat, în îndeplinirea cerințelor art. 56 și 57 din C.p.f., să prezinte contractele de asistență juridică și registrul de evidență a acestora, și bineînțeles, să asigure confidențialitatea strategiilor, tacticilor și acțiunilor preconizate și desfășurate pentru client dacă acestea erau evidențiate în acele înscrisuri.

Citeste mai mult  Varianta atenuată a infracțiunii de dare de mită

Prin urmare, instanța a reținut că, nefiind incidente motive de nulitate și nefiind probată o altă situație de fapt decât cea constatată prin procesul-verbal, acesta continuă să se bucure de forța probantă recunoscută de art.34 din O.G. 2/2001 în favoarea sa – cu consecința respingerii plângerii contravenționale ca neîntemeiate.”

Instanța de apel:

„Analizând hotărârea instanței de fo9nd, in raport de actele și lucrarile dosarului, dar și din oficiu sub toate aspectele, așa cum prevede art. 479 Noul Cod de procedură civilă, Tribunalul constată că apelul este fondat în parte.

Instanța de fond, in mod corect, a apreciat faptul că procesul verbal contestat este legal întocmit, nefiind cauze de nulitate a acestuia, prev. de art. 15-19 din OG nr. 2/2001.

Referitor la temeinicia acestui proces verbal de contravenție, instanța de fond a apreciat că aceste contracte de asistență juridică întocmite de contravenientă, prin prezentarea acestora, la administrația financiară se oferă doar, informativ cu caracter fiscal, necesare a fi aflate pentru stabilirea obligațiilor fiscale ale acesteia, față de stat conform art. 56 și 57 OG nr. 92/2003.

Citeste mai mult  Stabilirea locuinţei copilului. Sentimentul de stabilitate şi apartenenţă al acestuia

Administrația Financiară are obligatia de a verifica aceste contracte, doar sub aspect fiscal, fără a putea interveni in relatia dintre client si avocatul său ales, sau să violeze secretul profesional al avocatului, referitoare la strategia, tactica sau acțiunea in exercitarea profesiei sale, conform art. 134 al. 4 din Statutul Avocaților.

Organul constatator, dacă are dubii referitoare la corectitudinea privind îndeplinirea obligațiilor fiscale ale apelantei, solicită, printr-o cerere, motivată, conducerii Baroului Vaslui, din care face parte apelanta, să facă o verificare a registrului pentru evidența contractelor de asistență juridică încheiate cu clientii cabinetului și să i se comunice rezultatul verificărilor efectuate in acest sens.

Totodată, intimata are posibilitatea de a verifica contractele de asistență juridică incheiate de apelantă, dacă, clienții acesteia ar permite acest lucru, acest caz, avocatul nemaifiind ținut de secretul profesional.

Fapta contravențională comisă de apelantă nu este una foarte gravă, fiind intrunite condițiile disp. art. 7 OG nr. 2/2001, pentru a dispune înlocuirea amenzii contravenționale cu avertismentul, cu obligația apelantei ca pe viitor să respecte dispozițiile legale.” (Tribunalul Vaslui, Decizia civilă nr. 246/2014, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >