Restituirea onorariului de avocat. Dovada achitării acestuia

Decizia baroului nu are autoritate de lucru de judecat cu privire la achitarea onorariului, iar susţinerile invocate de reclamantă în sensul că nu a primit chitanţă nu pot fi primite, întrucât aceasta îşi invocă propria culpă.

Extras din considerentele sentinței nr. 4749/2018 a Judecătoriei Slatina:

”În fapt, la data de 22.02.2016 reclamanta şi Cabinetul de avocat M.P. au încheiat contractul de asistenţă juridică nr. …., stabilindu-se drept onorariu suma de 3600 lei.

La data de 01.07.2016, reclamanta şi Cabinetul de avocat M.P. au încheiat contractul de asistenţă juridică nr. …., stabilindu-se drept onorariu suma de 700 lei.
Se reţine drept aspect necontestat de ambele părţi că respectivele contracte au fost reziliate anterior formulării prezentei acţiuni.

Prin decizia nr…. emisă de Baroul ….  s-a stabilit, în temeiul art. 32 din Legea 51/1995, art. 74 alin.2 şi 76 alin. 2 din Statutul Profesiei de avocat, că domnul avocat …. să restituie reclamantei suma de 1800 lei reprezentând jumătate din valoarea contractului cu nr. …. şi suma de 700 lei reprezentând valoarea integrală a contractului de asistenţă juridică nr. ….

Citeste mai mult  Condițiile anulării permisului de conducere. Contestație administrativă admisă

În considerentele deciziei, s-a arătat că, potrivit înscrisurilor depuse de reclamantă, aceasta ar fi achitat pârâtului suma de 2500 lei.

Instanţa aminteşte că potrivit art. 32 din Legea 51/1995 contestaţiile şi reclamaţiile privind onorariile se soluţionează de decanul baroului.

În acord cu art. 74 (2) din Statutul profesiei de avocat, se reţine că în exercitarea atribuţiilor sale, decanul emite decizii. Acestea se consemnează într-un registru special, ţinut la sediul baroului, care poate fi consultat de către orice avocat interesat şi de organele U.N.B.R. Conform art. 76. (1) din acelaşi act normativ, hotărârile adoptate de adunarea generală sau de consiliul baroului pot fi anulate de Consiliul U.N.B.R. numai pentru motive de nelegalitate ori de încălcare a prevederilor prezentului statut, cu respectarea autonomiei baroului. Deciziile emise de decan pot fi atacate la consiliul baroului, în termen de 15 zile de la data comunicării.

Întrucât pârâtul nu s-a conformat deciziei nr.5/20.03.2018 emisă de Baroul …., iar respectiva decizie nu reprezintă titlu executoriu, se constată că pârâta s-a adresat instanţei, dorind obţinerea sumei de bani pe calea dreptului comun.

Citeste mai mult  Efectele stării de urgență asupra termenelor de perimare

Aşadar, instanţa apreciază că reclamanta solicită, în esenţă, restituirea prestaţiilor efectuate.

În drept, premisa majoră a angajării răspunderii civile contractuale este existenţa unui contract. (…)

Instanţa aminteşte că reclamanta a făcut dovada încheierii celor două contracte de asistenţă juridică nr. … şi nr. ….

Cu toate acestea, instanţa reţine că reclamanta nu a făcut dovada achitării onorariilor a căror restituire o solicită.

Instanţa subliniază că decizia baroului nu are autoritate de lucru de judecat cu privire la situaţia de fapt reţinută. Din aceste considerente, instanţa a solicitat înscrisurile care au stat la baza emiterii acestei decizii pentru a-şi forma propria convingere cu privire la achitarea onorariului.

Din înscrisurile depuse, înscrisuri care au fost prezentate şi decanului Baroului, nu reiese că reclamanta ar fi achitat onorariile înscrise în contractele de asistenţă juridică.

Mai mult decât atât, niciun alt înscris nu dovedeşte achitarea onorariilor de către reclamantă. Din contră, înscrisurile depuse par să confirme susţinerile pârâtului în sensul că reclamanta i-a propus cumpărarea unui laptop, drept formă de plată, în ipoteza unei soluţii favorabile.

Citeste mai mult  Recurs. Invocarea motivelor de ordine publică în reglementarea NCPC

Susţinerile invocate de reclamantă în sensul că nu a primit chitanţă la achitarea onorariilor nu pot fi primite, întrucât aceasta îşi invocă propria culpă.

Instanţa subliniază că o eventuală lipsă de diligenţă a reclamantei nu o absolvă pe aceasta de sarcina probei achitării onorariului.

În concluzie, constatând că reclamanta nu a făcut dovada temeiniciei susţinerilor sale, nedovedind prin nicio probă achitarea onorariului a cărei restituire se cere, astfel cum pretind dispoziţiile art. 249 din codul de procedură civilă, instanţa va respinge cererea prin care s-a solicitat obligarea pârâtului la plata către reclamantă a plata sumei de 2500 lei ca neîntemeiată.” (Judecătoria Slatina, Sentința civilă nr. 4749 din 15 noiembrie 2018, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >