Group 1

Retragerea asociatului din societate

27 martie 2018 Business Jurisprudenta

Existenţa neînţelegerilor dintre asociaţi este un motiv temeinic pentru retragere.

”Potrivit dispoziţiilor art. 226 din Legea nr. 31/1990, republicată, asociatul în societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau în societatea cu răspundere limitată se poate retrage din societate: a) în cazurile prevăzute în actul constitutiv; b) cu acordul tuturor celorlalţi asociaţi; c) în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim, asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului, supusă numai recursului, în termen de 15 zile de la comunicare.

Analizând documentele aflate la dosarul cauzei, instanţa constată faptul că cei trei asociaţi nu s-au mai întrunit pentru a decide operaţiuni ce vizau activitatea societăţii, neînţelegerile care au intervenit între aceştia stând la baza imposibilităţii formării unui affectio societatis, aspect important în societăţile de persoane şi în cele cu răspundere limitată, unde, datorită numărului mic de asociaţi , încrederea dintre aceştia este esenţială pentru formarea voinţei sociale.

Citeste mai mult  Avocat Dr. Daniel MOREANU: 50.000 de granturi a câte 2.000 EUR fiecare sunt disponibile din fonduri nerambursabile, pentru IMM-uri

În acest gen de societăţi comerciale, constituite intuitu personae, în sensul implicării directe şi personale a asociaţilor în această decizie şi în procesul subsecvent al lichidării, unde elementul subiectiv este predominant, legea reglementează aceste situaţii specifice de retragere din societate, fundamentate pe ideea dezintegrării structurii asociative.

Cum pârâții nu au fost de acord cu retragerea reclamantului din societate, iar părţile nu au stipulat în actul constitutiv acest aspect, se consideră că ne aflăm în situaţia prevăzută de art.226 litera c din Legea nr. 31/1990, republicată.

În consecinţă, se constată că asociatul reclamant a realizat că se afla în imposibilitate de a participa la activitatea societăţii, aspect dovedit prin deciziile luate de unul singur de asociatul pârât, decizii care s-au dovedit a fi nerentabile pentru societate şi realizate cu încălcarea dispoziţiilor actului adiţional la contractul de societate, justificând astfel suspiciunea reclamantului cu privire la modul defectuos în care este administrată societatea, cu consecinţe grave asupra persoanei reclamantului.

Citeste mai mult  Neindicarea numelui unui martor asistent care să confirme întocmirea procesului–verbal în lipsa contravenientului

Din actele dosarului rezultă faptul că reclamantul a încercat să convoace adunarea generală pentru a se discuta retragerea sa din societate însă pârâții nu au răspuns în nici un mod.

Din toate aceste demersuri rezultă faptul că reclamantul a încercat o soluţionare amiabilă a litigiului, la care nu a găsit nici un răspuns din partea pârâtului.

În speţă, retragerea asociatului reclamant este justificată de imposibilitatea realizării uniunii de interese şi a întrunirii voinţei necesare realizării scopului comun stabilit la data înfiinţării societăţii.

Aşa fiind, instanţa a apreciat că cererea reclamantului de retragere din societate este întemeiată în parte, urmând să fie admisă.” (Tribunalul Galați, Secţia a II-a Civilă, sentinţa civilă nr. 22 din 17 februarie 2017, definitivă prin neexercitarea căii de atac, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >