RIL promovat vizând hotărârea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal

Colegiul de conducere al Curții de Apel Iași a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii privind urmatoarea problemă de drept care a fost soluționată diferit de instanțele judecătorești: Hotărârea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal reprezintă un act administrativ cu caracter individual sau cu caracter normativ?

1. Într-o opinie jurisprudențială, se consideră că hotărârea consiliului local de aprobare a PUZ este act administrativ individual. Opinia are în vedere că distincția dintre actele administrative normative și actele administrative individuale se face in funcție de obiectul acestora și de criteriul sferei persoanelor cărora li se aplică, prima categorie cuprinzānd reglementări cu caracter general, impersonal și produc efecte erga omnes, fiind supuse publicării, iar cea de-a doua categorie cuprinde reguli specifice, precise și produce efecte pentru un număr determinat/determinabil de subiecți de drept, fiind supuse comunicării către destinatari. S-a apreciat că de vreme ce prin PUZ se stabileşte o situație juridică precisă în raport cu un număr determinat de subiecți de drept, respectiv reguli de funcțiune, juridice, economice, specifice pentru o zonă determinată, la cererea și în favoarea unui destinatar determinat (proprietarul imobilului vizat de PUZ), actul de aprobare emis de autoritatea publică locală este individual. Deși planurile urbanistice zonale modifică prevederile din Planul urbanistic general, hotărårile de aprobare a acestora nu preiau caracterul de act normativ al Planului urbanistic general.

Citeste mai mult  Posibilitatea emitentului procesului-verbal de contravenție de a solicita instanței de contencios administrativ anularea acestuia

2. Într-o altă opinie jurisprudențială, s-a apreciat că actul în discuție este act administrativ cu caracter normativ întrucât caracterul de act administrativ normativ este stabilit în mod expres in art. 32 alin. (5) lit. a) şi art. 47 alin. (5) din Legea nr. 350/2001, PUZ fiind un instrument de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordoncază dezvoltarea urbanistică a unor zone determinate și asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană a zonei cu Planul urbanistic general, actul cuprinzând astfel reguli generale de conduită, impersonale. Chiar dacă un plan de urbanism zonal este aprobat în contextul unei solicitări adresate in conformitate cu prevederile art. 32 din lege, condiționat de elaborarea documentației necesare de către persoana care solicită emiterea certificatului de urbanism, planul nu va fi dedicat exclusiv edificării obiectivului urmărit, ci va respecta prevederile art. 47 din lege întrucât priveşte interesul general de dezvoltare urbanistică reglementat potrivit legii, în limitele Planului de urbanism general, interes căruia i se va circumscrie orice eventuală derogare prin planul de urbanism zonal, indiferent de natura proprietății sau de potențialii subiecți de drept public sau privat și indiferent că planul respectiv este finanțat de o persoană privată. PUZ nu stabileşte drepturi și obligații în sarcina unor persoane de dinainte determinate intrucát se adresează nu numai persoanelor care sunt în prezent suspuse dispoziților cuprinse în PUZ, dar și celor care, în viitor, pot fi afectate de această reglementare. S-a mai avut in vedere şi faptul că PUZ-ul modifică regimul stabilit prin Planul urbanistiç general, iar modificarea unui act poate opera numai prin acte juridice de aceeaşi natură. Actul are caracter obligatoriu pentru un număr nedeterminat de subiecte de rept și situații juridice și numai criteriile pentru stabilirea destinatarilor sunt determinate, astfel că, dacă beneficiarii indicați în PUZ vor transfera drepturile asupra cărora pot să dispună, în cadrul unor raporturi juridice de drept privat, în special acele drepturi de care pot dispune izvorâte din actul administrativ individual (autorizația de construire subsecventă), dobânditorii sunt obligați să respecte reglementările din PUZ. In plus, este obligatorie respectarea PUZ în cazul tuturor autorizațiilor de construire care se vor emite pentru acea zonă, indiferent de destinatarul in favoarea căruia s-ar emite. Nu este de esența normativitații så privească toate persoanele fizice și juridice, ci un număr de subiecți a căror conduită s-ar gåsi supusă la un moment dat nomei respective care, prin chiar conținutul său, poate limita implicit domeniul de aplicare.

Citeste mai mult  Noutățile în materie fiscală

3.Intr-o a treia opinie, cu caracter izolat, s-a reținut că HCL, PUG și PUZ sunt acte administrative cu caracter normativ în sensul că dispozițiile lor au putere de lege, dar individuale sub aspectul identificării subiectului căruia i se adresează.

Cuvinte cheie: >