Sancţiunea nemotivării recursului

25 ianuarie 2018 Drept Civil Jurisprudenta

”Potrivit art. 486 alin. 1 lit. d) Cod de procedură civilă, cererea de recurs va cuprinde pe lângă celelalte cerinţe impuse de text, referitoare la datele recurentului, sentinţa atacată şi motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi dezvoltarea lor, sau după caz, menţiunea că vor fi depuse într-un memoriu separat.

Sancţiunea nemotivării recursului este prevăzută de art. 489 Cod procedură civilă, potrivit căruia, recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepţia cazului prevăzut la alin. 3, unde se stabileşte că în situaţia în care legea nu dispune altfel, motivele de casare de ordine publică pot fi ridicate din oficiu de către instanţă, chiar după împlinirea termenului de motivare a recursului.

Alineatul 2 din textul menţionat, prevede că aceeaşi sancţiune intervine în cazul în care motivele invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute la art. 488.

Din interpretarea dispoziţiilor legale enunţate, Curtea a reţinut că partea recurentă, fără să fie ţinută neapărat de ordinea în care sunt prevăzute motivele de casare în art. 488, va trebui să-şi exprime criticile de nelegalitate faţă de hotărârea atacată în raport cu aceste motive, nefiind suficientă şi nici necesară o relatare a faptelor procesului şi nici a stării de fapt, deoarece recursul nu are caracter devolutiv şi nu vizează situaţia de fapt.

Citeste mai mult  Dezlegare chestiune de drept. Interpretarea dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 255/2010

Instanţa de control judiciar a reţinut că cererea de recurs formulată de recurenta-pârâtă este în fapt o copie fidelă a întâmpinării depuse la instanţa de fond necuprinzând nicio referire propriu-zisă la motivarea sentinţei recurate şi la vreun motiv de nelegalitate al acesteia. Or, motivarea unei cereri de recurs trebuie să se raporteze la cuprinsul hotărârii judecătoreşti atacate şi la motivele de recurs prevăzute de art. 488 Cod procedură civilă, neîndeplinind cerinţa motivării reluarea conţinutului întâmpinării depuse în faţa instanţei de fond.

Prin urmare, Curtea a admis excepţia nulităţii recursului ca urmare a neîncadrării motivelor invocate între cele prevăzute de art. 488 Cod de procedură civilă şi a constatat nulitatea recursului formulat de recurentă”. (Curtea de Apel Oradea, Decizia nr. 390/17.02.2017, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >