Simplificarea procesului de înregistrare în registrul comerțului

19 august 2020 Business Noutati legislative

Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică un Proiect de ordin pentru modificarea și completarea normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor nr. 2594/C/2008.

Proiectul propune eliminarea din procesul de înregistrare în registrul comerțului a unor formalităţi care nu mai prezintă utilitate, în condiţiile în care datele pot fi obţinute din baza de date a registrului comerţului sau prin mecanisme de colaborare interinstituţională, unele dintre acestea putând constitui şi impedimente în transpunerea Directivei Digitalizare.

Nu vor mai fi astfel necesar a fi prezentate la înregistrare:

 • dovada rezervării denumirii – obligația de prezentare a dovezii rezervării firmei/emblemei este îndeplinită prin grija personalului personalului oficiului registrul comerţului, în cazurile în care solicitantul indică, în orice modalitate, numărul de înregistrare a acesteia;
 • actele de înregistrare a fondatorilor, administratorilor, cenzorilor/auditorilor persoane juridice, pentru persoanele juridice române, pentru care datele pot fi verificate în sistemul informatic integrat al ONRC;
 • documentele care atestă efectuarea vărsămintelor sau calitatea de proprietar, în cazul declarării patrimoniului de afectațiune, pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi familiale;
 • hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane juridice – informaţie disponibilă deja în registrul comerţului şi care poate fi preluată, la momentul verificării dosarului de înregistrare, prin grija personalului oficiului registrul comerţului;
 • certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăţi, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de naţionalitate;
 • orice documente care au fost anterior depuse și menționate în registrul comerțului, pentru care s-a efectuat publicitatea prevăzută de lege;
 • documente emise anterior de ORCT, solicitate a fi depuse în susținerea unor cereri de înregistrare (certificate de înregistrare, certificate constatatoare privind autorizarea funcționării);
 • copii certificate de pe certificatele de înregistrare a persoanelor juridice care dobândesc calitatea de asociați pentru persoanele juridice române;
 • actul de înregistrare a persoanelor juridice române care deţin calitatea de administrator/director/membru al directoratului;
 • dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui, la dizolvarea și lichidarea simultană a unei societăţi;
 • certificatul de deces, în cazul dobândirii de părți sociale prin succesiune, în situaţia în care s-a prevăzut clauza continuării societății cu moștenitorii.

Cuvinte cheie: >