Simplificări legislative în domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor

16 decembrie 2016 Noutati legislative

Guvernul a aprobat în ședința din 15 decembrie 2016, un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Certificatele de urbanism vor fi emise și în format electronic

O modificare importantă o reprezintă introducerea posibilității de emitere a certificatului de urbanism în format electronic, documentul având aceeaşi valoare juridică cu certificatul de urbanism emis în format scriptic, cu condiția ca la emiterea sau imprimarea pe hârtie a documentului cu semnătură electronică să fie adăugată și semnătura olografă a semnatarilor autorizați prin lege. De asemenea, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a actului normativ aprobat de Executiv, toate autorităţile publice au obligația să asigure măsurile necesare primirii documentațiilor pentru emiterea certificatelor de urbanism, avizelor/acordurilor și autorizațiilor de construire/desființare în format electronic, prin intermediul portalului aferent punctului de contact unic electronic.

Inspectoratul de Stat în Construcții va putea ataca direct în instanțele de contencios documentațiile de urbanism sau autorizațiile de construire ilegale

Noile reglementări prevăd posibilitatea ca Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) să atace direct în instanțele de contencios documentațiile de urbanism sau autorizațiile de construire ilegale. În prezent, doar prefectul are această calitate, însă există situații în care aceștia nu dau curs sesizărilor ISC, iar controlul rămâne neeficace. Totodată, ordonanța stabilește obligația ca ISC să oprească lucrările pentru care se constată realizarea cu încălcarea dispozițiilor legale, a cerințelor privind asigurarea calității în construcții, fără proiect tehnic ori pe baza unor autorizații nelegal emise. Odată cu dispunerea măsurii de oprire a executării lucrărilor se dispun și măsuri de conservare a lucrărilor deja executate.

Citeste mai mult  Avocat Dr. Daniel MOREANU: Modificări importante în privința obligației societăților de a declara beneficiarii reali! A fost eliminată obligația depunerii anuale a acestor Declarații

De asemenea, a fost introdus caracterul public pentru documentațiile de amenajarea teritoriului și de urbanism care, odată aprobate, instituie reguli cu privire la construire atât de către sectorul public cât și de cel privat și la planificarea spațială a investițiilor publice. În plus, ordonanța introduce votul motivat al consilierilor locali, pentru eliminarea posibilității ca votul pentru aprobarea documentațiilor de urbanism să fie condiționat de primirea de foloase necuvenite.

Amenzi contravenționale între 10.000 și 50.000 de lei

Un element de noutate îl reprezintă stabilirea cuantumului amenzilor aplicate pentru faptele descrise ca fiind contravenții, între 10.000 și 50.000 de lei.

De asemenea, sunt detaliate responsabilitățile și faptele care constituie contravenție, între care inițierea sau aprobarea documentațiilor de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcții care nu au autorizație de construire sau nu respectă prevederile autorizației de construire, supunerea spre avizare sau aprobare a unei documentații de urbanism incomplete, semnarea de documentații de amenajarea teritoriului și urbanism care conțin date eronate – dacă nu intră sub incidența legii penale, aprobarea unui plan urbanistic de detaliu cu derogări de la documentațiile de urbanism aprobate, modificarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism de către autorităţile locale fără reluarea procedurilor de avizare și aprobare, precum și nerespectarea prevederilor referitoare la informarea și consultarea populației.

Citeste mai mult  Prevederea potrivit căreia perioada de detenție se reduce cu 30 de zile pentru fiecare lucrare scrisă în penitenciar ar putea fi eliminată

24 de luni perioada de valabilitate a autorizațiilor de construire

Pentru accelerarea investițiilor, a fost eliminat conceptul de “aviz tacit”, care este neoperațional, și înlocuit cu o sancțiune pecuniară, în situația nerespectării termenelor de către emitenții de avize care nu respectă termenul legale. Astfel, ISC va putea amenda instituțiile care nu emit avizele în termene legale și întârzie nejustificat investițiile.

Pe de altă parte, Guvernul a aprobat prelungirea de la 12 luni la cel mult 24 de luni perioada de valabilitate a autorizațiilor de construire, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările. Noul termen era necesar pentru corelarea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, existând cazuri în care, valabilitatea autorizației expira până la finalizarea procedurilor de achiziție publică.

Cuvinte cheie: > >