Solicitarea informațiilor de interes public de către societatea de avocați

5 aprilie 2021 Drept Civil

Curtea de Apel Cluj a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:

1. Dacă art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în care este menţionat termenul „persoane”, se referă şi la societăţile civile simple menţionate la art. 1892 C.civ, respectiv societatea civilă de avocaţi, reglementată în condiţiile legii speciale, care nu are personalitate juridică, nefiind un subiect de drept distinct.

2. În cazul în care răspunsul la prima întrebare este unul afirmativ, solicităm a se statua dacă prezintă relevanţă principiul specializării capacităţii de folosinţă pentru partea care solicită comunicarea informaţiilor publice – societate civilă de avocaţi fără personalitate juridică.

În cuprinsul sesizării, Curtea de Apel Cluj arată că principiul specializării, menționat în art. 206 alin. 2 Cod civil, limitează drepturile persoanelor juridice fără scop lucrativ doar la acele drepturi și obligații civile care sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege, actul de constituire sau statut.

Citeste mai mult  Acţiune în anularea deciziei consiliului de administrație formulată de administratori

Mai apoi, art. 6 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public recunoaște dreptul persoanelor de a solicita și obține informații de interes public. Terminologia juridică utlizează termenul de persoane pentru a indica atât persoana fizică cât și persoana juridică.

Potrivit art. 6 alin. 1 din Legea nr. 544/2001, ”orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile prezentei legi, informațiile de interes public”.

Societatea civilă de avocați reprezintă o formă de organizare specifică profesiei de avocat, care nu beneficiază de personalitate juridică. Această formă de organizare a profesiei de avocat este prevăzută în art. 196 din Statutul profesiei de avocat aprobat prin Hotărârea nr. 64/2011 și este reglementată în acord cu dispozițiile art. 1890 și urm. din Cod civil.

Esențială în privința societății civile simple este, din perspectiva chestiunii acum analizate, lipsa personalității juridice, respectiv faptul că aceasta nu conduce la nașterea unui subiect de drept distinct.

Citeste mai mult  Atingere adusă vieții private. Condiția publicității pentru angajarea răspunderii civile

Societatea civilă simplă are la bază și urmărește cooperarea între persoanele care se obligă reciproc să coopereze, conform contractului încheiat între ele.

Potrivit punctului de vedere exprimat de către reclamantă care este o societate de avocați, avocații membri ai societății civile profesionale își exercită, prin intermediul asocierii, dreptul la informare.

Curtea observă că art. 31 alin. 1 din Constituție, care consacră dreptul la informare este cuprins în Capitolul II din Constituție, intitulat ”Drepturile și libertățile fundamentale”, capitol ce se referă la persoanele fizice.

În același timp, formele de asociere specifice profesiei de avocat au fost reglementate doar în scopul exercitării activității profesionale, respectiv de asistență juridică profesională pentru persoanele fizice sau juridice, după cum rezultă la art. 196 al. 1 și al. 3 din Statutul profesiei de avocat: ”(1) Societatea civilă profesională este constituită din 2 sau mai mulți avocați definitivi, care contribuie în natură și/sau în numerar la constituirea unui patrimoniu de afectațiune în vederea desfășurării activității profesionale. … (3) Pentru litigiile născute din desfășurarea activității profesionale, societatea civilă profesională poate sta în judecată ca reclamant sau pârât, chiar dacă nu are personalitate juridică.

Citeste mai mult  Acţiune în anularea unui incident de plată. Calitatea procesuală pasivă a Centralei Incidentelor de Plăţi

În speță, reclamanta a solicitat Inspectoratului pentru Situații de urgență comunicarea unor autorizații de incendiu vizând mai multe unități școlare si a arătat că motivul solicitării este justificat de efectuarea unei cercetări științifice și, deci, nu se află în legătură cu activitatea profesională specifică.

În consecință, în contextul în care cererea de chemare în judecată a fost formulată de către o entitate lipsită de personalitate juridică, constituită în vederea desfășurării unei anumite activități, ce reclamă încălcarea dreptului de acces la informații publice, recunoscut categoriei ”persoanelor”, s-a apreciat că aspectele arătate se impun a fi lămurite în mecanismul permis de întrebarea preliminară, referitoare la dezlegarea unei chestiuni de drept.

Cuvinte cheie: > >