Stabilirea caracterului de titlu executoriu a contractului de împrumut – înscris sub semnătură privată. Aplicarea legii în timp

12 iunie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”Încuviințarea executării silite a contractului de împrumut din 03.06.2013, înscris sub semnătură privată, a fost respinsă de prima instanță prin aplicarea dispozițiilor art. 666 alin.5 pct. 2 Cod procedură civilă, potrivit cărora instanța poate respinge cererea de încuviințare a executării silite numai dacă hotărârea sau, după caz, înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu. În acest sens s-au reținut prevederile art. 641 Cod procedură civilă, modificat prin Legea nr.17/17.03.2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 196 din 21 martie 2017, alături de faptul că înscrisul în discuție nu este unul autentic.

Mai întâi, în cauză, Tribunalul observă că trebuie făcută aplicarea legii în timp, întrucât, potrivit art. 24 Cod procedură civilă, dispozițiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor și executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare, art. 25 alin.1 din același cod stabilind că procesele în curs de judecată, precum și executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi.

Or, la data începerii executării silite în dosarul execuțional nr. 92/2016, la data de 19.02.2016, întrucât în cadrul acestei executări a intervenit creditoarea apelantă, forma textului art. 641 Cod procedură civilă, cu modificările intrate în vigoare în baza OUG nr. 1/2016, era următoarea: „Înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii numai în cazurile și condițiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenție contrară este nulă și considerată astfel nescrisă. Dispozițiile art. 664 și următoarele sunt aplicabile”.

Principiul este cel al neretroactivității legii în timp, iar aplicarea normelor de procedură în privința executărilor începute se face potrivit art. 24 și art. 25 Cod procedură civilă, citate mai sus, prima instanță aplicând însă o normă de procedură modificată, intrată în vigoare ulterior începerii executării în dosarul nr. 92/2016 odată cu Legea nr.17/2017, textul modificat al art. 641 Cod procedură civilă având următoarea formulare: „Înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii, numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazurile și condițiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenție contrară este nulă și considerată astfel nescrisă. Dispozițiile art. 664 și următoarele sunt aplicabile.”

Citeste mai mult  Sancțiunea neînregistrării audio/video a audierii suspectului ori a inculpatului în cursul urmăririi penale

Apoi, Tribunalul notează că, potrivit art. 638 alin.1 pct. 2, 3 și 4 Cod procedură civilă, sunt, de asemenea, titluri executorii și pot fi puse în executare silită, atât înscrisurile autentice, în cazurile prevăzute de lege, cât și titlurile executorii notariale emise în condițiile prevăzute de lege, precum și titlurile de credit sau alte înscrisuri cărora legea le recunoaște putere executorie.

În vederea stabilirii caracterului de titlu executoriu pentru contractul de împrumut din data de 03.06.2013 – înscris sub semnătură privată, trebuie verificate condițiile prevăzute de lege, respectiv de Codul civil (în vigoare din 01.10.2011), ce prevede prin art. 2.158 alin.1 că împrumutul de consumație este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile și consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se obligă să restituie după o anumită perioadă de timp aceeași sumă de bani sau cantitate de bunuri de aceeași natură și calitate, iar prin art. 2.165 reglementează că sunt aplicabile corespunzător și împrumutului de consumație dispozițiile art. 2.157 alin. (1).

Citeste mai mult  Condițiile renunțării la judecată

Conform art. 2.157 alin.1 Cod civil, în ceea ce privește obligația de restituire, contractul de comodat încheiat în formă autentică sau printr-un înscris sub semnătură privată cu dată certă constituie titlu executoriu, în condițiile legii, în cazul încetării prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului.

Prin coroborarea acestor dispoziții rezultă că legea, respectiv Codul civil, stabilește că sunt titluri executorii în privința obligației de restituire al cărei termen a expirat împrumuturile de consumație încheiate prin înscris sub semnătură privată cu dată certă, la aplicarea acestor dispoziții făcând, în speță, trimitere norma conținută în art. 641 Cod procedură civilă.

Contractul de împrumut din 03.06.2013, cu dată certă, este încheiat prin înscris sub semnătură privată între DE și DAR, iar în privința obligației de restituire a sumei de 127.000 euro (trecută în convenție) termenul a expirat la 03.06.2016, conform conținutului înscrisului menționat, depus la fila 7 dosar fond în copie certificată pentru conformitate cu originalul. Acest contract este, conform mențiunilor pe care le poartă, trecut în evidențele avocatului ce a atestat identitatea părților și a dat dată certă înscrisului sub semnătură privată, evidențe în privința cărora normele aplicabile nu disting.

Așa fiind, contractul în discuție constituie titlu executoriu în condițiile legii, prin îndeplinirea cerințelor art. 2.165 Cod civil cu referire la art. 2.157 alin.1 Cod civil, iar obligația de restituire era ajunsă la scadență la momentul formulării cererii de intervenție de către creditoarea apelantă în cadrul dosarului de executare nr.92/2016.

În ce privește modificarea ulterioară a dispozițiilor art. 641 Cod procedură civilă, prin Legea nr. 17/2017 de aprobare cu modificări a OUG nr.1/2016, trebuie observat că, deși norma este ulterioară atât încheierii contractului de împrumut, cât și începerii executării silite în speță, formularea este una generală asupra registrelor publice, iar convenția încheiată prin înscris sub semnătură privată din speță este atestată de un avocat, are dată certă și este trecută în evidențele acestuia.

Citeste mai mult  Restituirea amenzii achitate în ipoteza anulării procesului-verbal de contravenție

Totodată, Tribunalul observă că prima instanță s-a raportat greșit doar la prevederile art. 638 alin.1 pct. 2 și 3 Cod procedură civilă (prin menționarea înscrisurilor autentice/notariale), în timp ce, potrivit art. 638 alin.1 pct. 4 Cod procedură civilă, sunt titluri executorii și pot fi puse în executare silită și alte înscrisuri cărora legea le recunoaște putere executorie.

În cauză, instanța constată că este titlu executoriu în sensul dispozițiilor art. 632 alin.2 Cod procedură civilă contractul de împrumut din 03.06.2013, ce conține o creanță certă, lichidă și exigibilă, în conformitate cu prevederile art. 663 Cod procedură civilă, dispoziții legale prin prisma cărora este fondată cererea executorului judecătoresc privind încuviințarea executării silite pentru recuperarea creanței în valoare de 127.000 Euro, împotriva debitorului DAR, la cererea creditoarei DE.

Având în vedere considerentele de mai sus și greșita aplicare a legii de către instanța de fond, Tribunalul, potrivit art. 480 alin.2 Cod procedură civilă, va admite apelul declarat de creditor și va schimba, în tot, încheierea atacată, în sensul că va admite cererea și va încuviința executarea silită a titlului reprezentat de contractul de împrumut din 03.06.2013.” (Tribunalul Buzău, Decizia civilă nr. 568/31 mai 2017, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > > >