Suspendarea executării silite imobiliare. Condiții

3 aprilie 2019 Drept Civil Jurisprudenta

Textul art. 824 CPC permite amânarea executării silite imobiliare cu condiţia ca debitorul să prezinte situaţia veniturilor nete, iar valoarea acestora să fie suficientă pentru a acoperi în integralitate creanţa şi cheltuielile de executare într-un interval de 6 luni. Simpla depunere a contractului de muncă şi a adeverinţei nu prezintă garanţiile necesare pentru a se admite cererea debitorului de suspendare a executării silite imobiliare.

Extras din considerentele încheierii Judecătoriei Sectorului 2 București:

”Potrivit art. 824 din C.pr.civ, în termen de 10 zile din momentul primirii încheierii de încuviinţare a executării silite, debitorul poate cere instanţei de executare, ca plata integrală a datoriei, a dobânzilor şi a cheltuielilor de executare să fie efectuată din veniturile nete ale imobilelor sale, chiar neurmărite, sau din alte venituri nete ale sale pe timp de 6 luni.

În cazul în care cererea de este admisă, instanţa va dispune suspendarea executării silite imobiliare.

Dispoziţiile legale menţionate permit amânarea executării silite imobiliare pentru a acorda posibilitatea debitorului, care face dovada că are venituri nete suficiente, de a stinge creanţa prin plată, evitând astfel o executare silită asupra imobilelor deţinute. Beneficiul instituit prin lege în favoarea debitorului urmăreşte să acorde protecţie dreptului de proprietate, însă o astfel de măsură este una excepţională faţă de măsura subsecventă admiterii cererii, respectiv suspendarea executării silite imobiliare, măsură care poate afecta drepturile creditorului, liber să recurgă la orice formă de executare silită pentru obţinerea într-un termen optim şi previzibil creanţa deţinută.

Citeste mai mult  Posibilitatea disjungerii cererii reconvenţionale

Textul legal menţionat nu reglementează condiţiile în care urmează a fi stinsă creanţa, nu prevede obligaţia respectării unui plan în privinţa efectuării plăţii, ci doar permite temporizarea executării silite imobiliare cu singura condiţie ca debitorul să prezinte situaţia veniturilor nete, iar valoarea acestora să fie suficientă pentru a acoperi în integralitate creanţa şi cheltuielile de executare într-un interval de 6 luni, indiferent dacă veniturile vor fi obţinute constant pe întreaga perioadă sau într-un anumit moment pe parcursul intervalului de 6 luni.

De asemenea, disp. art. 824 din C.pr.civ. permit creditorului să solicite reluarea executării silite anterior expirării termenului de 6 luni pentru motive temeinice.

În cauză, debitorul a prezentat un contract de muncă încheiat în data de 15.12.2017 cu societatea C C LtD, iar conform acestui contract, debitorul ocupă funcţia de director general, urmând a obţine un salariu brut de 80.000 de lire anual, plata urmând a se face eşalonat, lunar, şi prime în valoare de 60.000 de lire, o dată la 6 luni. Aceste informaţii sunt cuprinse şi în adeverinţa nr. 79/ 21.05.2018. Instanţa reţine că debitorul nu a oferit alte informaţii despre societatea angajatoare, nu a depus înscrisuri care să ateste legala funcţionare a acesteia sau înscrisuri care să arate înregistrarea oficială a contractului de muncă şi nici nu a demonstrat că, până în prezent, a primit sumele aferente salariului brut de 80.000 de lire.

Citeste mai mult  CCR. Dispozițiile privind perimarea executării silite, constituționale

Simpla depunere a contractului de muncă şi a adeverinţei nu prezintă garanţiile necesare pentru a se admite cererea formulată.

Or, legea condiţionează acordarea termenului pentru plată de anumite condiţii a căror îndeplinire nu poate fi reţinută prin prezentarea unor înscrisuri care aparent, în lipsa altor date obiective, pot fi întocmite pro causa. La termenul de judecată din data de 31.05.2018, debitorul, prin reprezentant convenţional, a menţionat că societatea angajatoare este înfiinţată în Anglia de acesta împreună cu alte persoane. Într-adevăr, scriptic, veniturile debitorului sunt semnificative, ajungând la valoarea de 200.000 de lire anual, însă debitorul nu a dovedit faptul că timp de 5 luni, calculate din momentul în care contractul a produs efecte, au fost încasate sume. Or, prin raportare la venitul anual – 80.000 de lire, conform contractului, lunar, debitorul ar fi trebuit să încaseze aproximativ suma de 6.666 de lire. Pe de altă parte, observând înscrisurile din dosarul de executare, instanţa reţine că în data de 23.04.2018, prin reprezentantul convenţional, debitorul a arătat că va face plata în termen de 30 de zile, iar executorul a comunicat situaţia creanţei şi conturile în care poate face plata. Debitorul, deşi s-a arătat dispus să efectueze plata voluntară, nu a consemnat sume la dispoziţia executorului judecătoresc, deşi, în condiţiile în care veniturile obţinute sunt cele menţionate, avea posibilitatea să efectueze plăţi. Prin procesul-verbal de constatare, comunicat reprezentantului convenţional, s-a reţinut faptul că nu au fost consemnate sume, deşi a existat un termen în debitorul putea efectua plăţi. Faptul că în data de 31.05.2018 a fost efectuată plata sumei de 9000 de lei în contul indicat de executorul judecătoresc, conform înscrisului depus de debitor, nu determină o altă concluzie, lipsind în continuare garanţii în privinţa posibilităţii de a acoperi restul creanţei de 50.000 de euro în intervalul de 6 luni.

Citeste mai mult  Conducere sub influenţa alcoolului. Achitare

Debitorul nu a explicat care este motivul pentru care în condiţiile în care obţine venituri regulat, nu efectuat nicio plată creditorului până în acest moment.

Articolul 824 din C.pr.civ. permite admiterea cererii în condiţiile în care există dovada că veniturile nete obţinute pot acoperi creanţa într-un interval de 6 luni, iar în cauză buna sau rea-credinţă a debitorului nu prezintă relevanţă, faţă de împrejurările existente.

Instanţa reţine că circumstanţele cauzei sunt în defavoarea cererii debitorului, iar disp. art. 824 din C.pr.civ., deşi conţin o reglementare succintă, nu permit acordarea unui termen de graţie în lipsa unor dovezi clare care să ateste că plata benevolă poate fi realizată obiectiv, iar amânarea nu ar avea drept consecinţă doar întârzierea executării în defavoarea creditorului. Faţă de considerentele expuse, instanţa va respinge cererea, ca neîntemeiată.” (Judecătoria Sectorului 2 București, Încheierea din data de 31.05.2018, definitivă, în Buletinul Jurisprudenţei Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti – anul 2018, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >