RIL admis ref competența de soluționare a cauzelor prin care se solicită de către asistenţa socială obligarea unui consiliu judeţean sau local la suportarea cheltuielilor de întreţinere pentru persoane care beneficiază de măsuri de protecţie

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. f) şi art.10 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 94 şi art. 95 din Codul de procedură civilă, litigiile având ca obiect acţiuni […]

CJUE. Consumator domiciliat într‑un stat membru, care a cumpărat titluri emise de o bancă stabilită într‑un alt stat membru, de la un intermediar stabilit într‑un al treilea stat membru. Competența de a judeca acțiuni îndreptate împotriva băncii

28 ianuarie 2015 Drept Civil UE

Articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretat în sensul că, în împrejurări precum cele din cauza principală, un […]