Regimul juridic al dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate pentru neachitarea la termen a contribuţiei de asigurări sociale ce trebuia virată de către angajator

Dobânzile şi penalităţile de întârziere se calculează conform Codului de procedură fiscală, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă al obligaţiei principale. Cuantumul obligaţiilor accesorii nu poate fi decât cel stabilit prin actul normativ […]