CJUE. Salariat resortisant al unei țări terțe care nu dispune de un permis de ședere valabil. Refuzul beneficiului dreptului la o indemnizație de insolvabilitate

5 noiembrie 2014 UE

Dispozițiile Directivei 80/987/CEE a Consiliului din 20 octombrie 1980 referitoare la protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvabilității angajatorului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2002/74/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 2002, trebuie interpretate în sensul […]

CJUE. Un permis de ședere eliberat de un stat membru unui membru al familiei în condiții mai favorabile decât cele stabilite prin dreptul UE nu poate să constea într‑un permis de ședere UE de rezident pe termen lung

23 iulie 2014 UE

Articolul 4 alineatul (1) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2011/51/UE a Parlamentului European […]