Tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial

29 iulie 2015 Noutati legislative

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 593/2015 publicată în Monitorul Oficial cu numărul 559 din 28 iulie 2015 au fost aprobate tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, valabile pentru anul 2015.

Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spaţiile.

Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, vor avea un conţinut lizibil, tehnoredactat la un rând şi jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ştersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînţeles textul acestora.

Tarifele conţin TVA și sunt următoarele:

1. Monitorul Oficial al României, Partea I – publicare acte – 73 lei/pagina de manuscris

2. Monitorul Oficial al României, Partea I în limba maghiară – publicare acte – 140 lei/pagina de manuscris

3. Monitorul Oficial al României, Partea a II-a – publicarea actelor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările ulterioare  – 54 lei/pagina de manuscris

Citeste mai mult  Normele de aplicare a Legii privind exercitarea profesiei de bonă, adoptate

4. Monitorul Oficial al României, Partea a III-a -pierderi acte, schimbări nume – 21 lei/anunţ;
– acte ale instanţelor judecătoreşti a căror publicare este prevăzută de lege (citaţii emise de instanţele judecătoreşti, ordonanţa judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei şi a biletului la ordin, ordonanţa de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotărârea instanţei judecătoreşti rămasă definitivă prin care se constată că provenienţa bunurilor este justificată, respectiv că dobândirea unei cote-părţi din avere sau a anumitor sume determinate nu are caracter justificat, alte acte procedurale, a căror publicare este prevăzută de lege) – 73 lei/pagina de manuscris
– hotărâri judecătoreşti, care atestă calitatea de lucrător sau colaborator al Securităţii 73 lei/pagina de manuscris
– concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învăţământul superior şi a posturilor vacante de funcţionari publici, precum şi alte concursuri prevăzute de lege – 73 lei/pagina de manuscris
– acte a căror publicare este prevăzută de lege (raportul periodic de activitate al autorităţilor/instituţiilor publice, raportul Consiliului Superior al Magistraturii şi raportul privind starea justiţiei, declaraţii de avere şi interese, potrivit legii, bilanţuri de ocupare a forţei de muncă pe judeţe şi la nivel naţional, alte acte a căror publicare este prevăzută de lege) – 62 lei/pagina de manuscris

Citeste mai mult  Oficial: Declaraţia unică privind impozitul pe venit va putea fi depusă până la 31 iulie 2019

5. Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a – publicarea integrală sau în extras a rezoluţiilor directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunale/persoanei desemnate privind autorizarea/respingerea constituirii societăţilor şi înmatriculării acestora, precum şi publicarea încheierilor de rectificare, în extras  – 31,5 lei/pagina de manuscris
– publicarea celorlalte acte prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – 104 lei/pagina de manuscris
– publicarea altor acte prevăzute de lege – 104 lei/pagina de manuscris

6. Monitorul Oficial al României, Partea a V-a – publicarea contractului colectiv de muncă la nivel naţional şi de ramură, a convenţiilor şi recomandărilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi a altor acte stabilite prin dispoziţii legale – 104 lei/pagina de manuscris

7. Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – publicarea anunţurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare – 57 lei/pagina de manuscris
– publicarea anunţurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007 – 57 lei/pagina de manuscris
– publicarea altor acte prevăzute de lege – 57 lei/pagina de manuscris

Citeste mai mult  Ridesharingul ar putea fi legiferat în România

8. Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a -publicarea rezoluţiilor directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunale/persoanei desemnate privind înmatricularea societăţii cooperative – 31,5 lei/pagina de manuscris
– publicarea celorlalte acte prevăzute de Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată – 104 lei/pagina de manuscris
-publicarea altor acte prevăzute de lege – 104 lei/pagina de manuscris

Cuvinte cheie: >