Group 1

Termenul de executare silită a contractului de asistență juridică

9 august 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Dreptul de a solicita executarea silită a contractului de asistență juridică se naște și devine actual din momentul împlinirii termenului de scadență a obligațiilor de plată a onorariilor, de la această dată începând să curgă termenul de prescripție a executării silite (de 3 ani).

Dispozițiile art. 2520 alin. 1 pct. 6 din Noul Cod civil care reglementează termenul de prescripție de 1 an pentru acțiunea avocaților împotriva clienților pentru plata onorariilor, sunt aplicabile doar în situația în care nu există un titlu executoriu pentru plata onorariilor.

”La cererea creditorului FC-Cabinet de avocat, s-a deschis dosarul execuțional nr. 1204/ex/2015, înregistrat pe rolul BEJ având ca obiect punerea în executare silită a titlului executoriu reprezentat de contractele de asistență juridică nr. 688/12.10.2011, nr. 689/12.10.2011 și nr. 690/12.10.2011, împotriva debitorului IM, pentru recuperarea sumei de 35.000 euro, precum și a cheltuielilor de executare silită.

Prin încheierea din 07.12.2015 a executorului judecătoresc emisă în dosarul execuțional nr. 1204/ex/2015 s-a dispus încuviințarea executării silite în baza acestor titluri executorii, iar prin încheierea din 07.12.2015 s-au stabilit cheltuielile de executare.

Prin somația din 07.12.2015 s-a dispus comunicarea către debitor a obligației de a achita suma de 35.000 euro reprezentând debit și suma de 8751,68 lei cheltuieli de executare silită, iar prin adresa din 07.12.2015 s-a dispus înființarea popririi executorii asupra sumelor de bani datorate debitorului de către terțul poprit Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice până la concurența debitului pus în executare silită.

Instanța constată că între creditor și debitor s-a încheiat contractul de asistență juridică nr. 688/12.10.2011 prin care creditorul s-a obligat să presteze servicii de asistență juridică și reprezentare-revizuire și contestație la executare în dosarul nr. 1047/P/2002, fiind stabilit un onorariu în cuantum de 5.000 euro, cheltuieli în cuantum de 1000 euro, precum și un onorariu de succes în valoare de 5000 euro.

Citeste mai mult  Consfințire acord de mediere având ca obiect ieșirea din indiviziune asupra unui imobil. Competența teritorială

În contract s-a stabilit că onorariul fix se plătește cel mai târziu în luna decembrie 2011, iar onorariul de succes se achită odată cu punerea în libertate a clientului-debitor.

Contractul de asistență juridică nr. 688/12.10.2011 a fost învestit cu formulă executorie prin Încheierea civilă nr. xxxxx/05.11.2012 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. xxxxx/325/2012.

De asemenea, între părți s-a încheiat contractul de asistență juridică nr. 689/12.10.2011 având ca obiect prestarea serviciilor de asistență juridică și reprezentare-revizuire și contestație la executare în dosarul nr. 6716/P/2002, fiind stabilit un onorariu în cuantum de 5.000 euro, cheltuieli în cuantum de 2000 euro, precum și un onorariu de succes în valoare de 5000 euro.

În contract s-a stabilit că onorariul fix se plătește cel mai târziu în luna decembrie 2011, iar onorariul de succes se achită odată cu punerea în libertate a clientului-debitor.

Contractul de asistență juridică nr. 689/12.10.2011 a fost învestit cu formulă executorie prin Încheierea civilă nr. xxxxx/03.12.2012 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. xxxxx/325/2012.

Totodată, părțile au încheiat și contractul de asistență juridică nr. 690/12.10.2011 având ca obiect prestarea serviciilor de asistență juridică și reprezentare-revizuire și contestație la executare în dosarul nr. 119/P/2005, fiind stabilit un onorariu în cuantum de 5.000 euro, cheltuieli în cuantum de 2000 euro, precum și un onorariu de succes în valoare de 5000 euro.

Citeste mai mult  Dovada cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu avocațial

În contract s-a stabilit că onorariul fix se plătește cel mai târziu în luna decembrie 2011, iar onorariul de succes se achită odată cu punerea în libertate a debitorului.

Contractul de asistență juridică nr. 690/12.10.2011 a fost învestit cu formulă executorie prin Încheierea civilă nr. 8644/05.12.2012 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. xxxxx/325/2012.

Prin contestația la executare contestatorul a invocat excepția prescripției dreptului de a obține executarea silită.

Conform prevederilor art. 706 din Codul de procedură civilă „ (1) Dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripție este de 10 ani.

(2) Termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a obține executarea silită. În cazul hotărârilor judecătorești și arbitrale, termenul de prescripție începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.”

În speță, titlul executoriu este reprezentat de contractele de asistență juridică nr. 688/12.10.2011, nr. 689/12.10.2011 și nr. 690/12.10.2011 în care s-a prevăzut că obligația de plată a onorariilor devine scadentă în luna decembrie 2011, iar pentru onorariul de succes, la data punerii în libertate a clientului-debitor, aceasta realizându-se la data de 21.12.2011, după cum a precizat și intimatul prin întâmpinare și așa cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar.

Termenul de prescripție a executării silite începe să curgă de la data nașterii dreptului de a obține executarea silită. În speță, data nașterii dreptului de a obține executarea silită este reprezentată de data scadenței obligației de plată a onorariilor stipulate în contractele de asistență juridică.

Citeste mai mult  Redeschiderea procesului penal. Noțiunea de ”notificare oficială”

Dreptul de a solicita executarea silită se naște și devine actual din momentul împlinirii termenului de scadență a obligațiilor de plată a onorariilor, de la această dată începând să curgă termenul de prescripție a executării silite și nu din momentul învestirii contractelor de asistență juridică cu formulă executorie, așa cum a susținut intimatul, această procedură necontencioasă reprezentată de învestirea cu formulă executorie fiind doar o formalitate care nu este de natură să determine începutul prescripției executării silite ori să întrerupă acest termen.

Prin urmare, termenul de prescripție a executării silite de 3 ani a început să curgă din luna decembrie 2011, iar cu privire la onorariul de succes, din data de 21.12.2011 și s-a împlinit în luna decembrie 2014, respectiv 21.12.2014, or, cererea de executare silită a fost înregistrată la executorul judecătoresc la data de 07.12.2015, după împlinirea termenului de prescripție de trei ani.

În ceea ce privește referirea contestatorului la dispozițiile art. 2520 alin. 1 pct. 6 din Noul Cod civil care reglementează termenul de prescripție de 1 an pentru acțiunea avocaților împotriva clienților pentru plata onorariilor, instanța reține că acestea nu sunt aplicabile, întrucât această ipoteză are în vedere situația în care nu există un titlu executoriu pentru plata onorariilor, ceea ce nu este cazul în speță. (…)

Prin urmare, instanța constată că termenul de prescripție a executării silite era împlinit cu mult timp înainte de introducerea cererii de executare silită din dosarul execuțional.” (Judecătoria Timișoara, Sentința civilă nr. 4704/6 mai 2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >