Termenul de prescripție aplicabil în cazul contractului de ipotecă încheiat sub regimul vechiului Cod civil

14 mai 2021 Drept Civil

Curtea de Apel Galați a sesizat ÎCCJ în vedere pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei probleme de drept:

Interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 706 alin.(1) teza a II-a C. proc. Civ., în sensul de a se stabili dacă termenul de prescripţie de 10 ani se aplică şi în ceea ce priveşte prescripţia dreptului de a obţine executarea silită a unui contract de ipotecă, încheiat sub regimul vechiului Cod Civil, pentru garantarea unei obligaţii de plată ce decurge dintr-un contract de credit, pentru care s-a constatat că a intervenit prescripţia dreptului de a cere executarea silită.

În cuprinsul sesizării se arată că, sub un prim aspect, în cazul în care dreptul creditorului de a cere executarea silită s-a născut la o dată anterioară intrării în vigoare a Noului Cod de procedură civilă, dar executarca silită a început sub imperiul legii noi, unele instanțe apreciază că Noul Cod de procedură civilă va fi aplicabil tuturor chestiunilor privitoare la acea executare silită, invocate în cadrul contestaților la executare, inclusiv prescriptiei dreptului de a cere executarea silită.

Citeste mai mult  Drepturi de autor. Reproducerea unui text dintr-o lucrare originală prin includerea în ”expunerea de motive” ce însoțește un act normativ în cadrul procedurii administrative și parlamentare

Aceste instanțe au în vedere disp.art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilā, dar și Deciziile Î.C.CJ. privind examinarea recursului în interesul legii nr. 13/2006 şi nr.31/2009, prin care s-a statuat în sensul că, în materie de executare silită, este incidentă norma în vigoare la data realizării executării, inclusiv cu privire la constituirea titlului, ca primă etapă în declanşarea proceduri execuționale și indiferent dacă naşterea creanței a avut loc anterior.

Insă, alte instante, având în vedere disp.art.201 din Legea 71/2011, precum și Decizia nr.1/2014 pronunțată de Inalta Curte de Justiție și Casație- Completul competent să judece recursul în interesul legii, în ale cărei considerente s-a reținut că „prescripțiile începute și împlinite ori cele neîmplinite la l octombrie 2011 rămân în întregime supuse dispozițiilor legale care le-au instituit, inclusiv sub regimul invocări lor, guvernat de dispozițiile art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă, republicat, astfel încât în privința acestora instanțele sunt obligate să cerceteze dacă dreptul la acțiune sau la executare silită este prescris”, apreciază că instituției prescripției dreptului de a cere executarea silită îi rămâne aplicabilă legea procesuală veche, chiar dacă procedura contestației la executare este supusă regimului noi legi procesuale, prin raportare la data începerii executării silite (data înregistrării cererii de executare la executorul judecătoresc).

Citeste mai mult  Dezlegare chestiune de drept vizând interpretarea dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013

O altă controversă privitoare la prescripția dreptului de a cere executarea silită se referă la durata termenului acesteia, în cazul în care titlul executoriu este reprezentat de un contract de ipotecă încheiat sub regimul Vechiului Cod civil. Astfel, într-o primă opinie, se apreciază că este aplicabil termenul de prescripție de 3 ani, având în vedere natura creanței principale şi întinderea aceluiaşi termen inclusiv asupra garanției imobiliare, în timp ce, într-o altă opinie, se apreciază că este aplicabil termenul de prescripție de 10 ani, fiind pus în discuție un drept real, respectiv dreptul de ipotecă, acest termen fiind reglementat atât de disp.art. 405 C.proc.civ. de la 1865 ( termenul fiind introdus prin art. 158 din OUG nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civila de la 1865, ca o excepție de la prevederile Decretului nr. 167/1958), cât şi de disp.art. 706 alin.(1) din C.proc.civ.

În fine, un alt aspect de practică neunitară privește caracterul executoriu independent al contractului de ipotecă valabil încheiat sub regimul Vechiului Cod civil. Aşadar, în timp ce unele instanțe rețin că, odată cu constatarea prescripției dreptului de a cere executarea silită a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit, se prescrie și dreptul creditorului de a cere executarea silită a titlului executoriu reprezentat de contractul de ipotecă imobiliară, care a garantat împrumutul, având în vedere caracterul accesoriu al acestuia, alte instanțe s-au pronunțat în favoarea posibilității de valorificare în continuare a dreptului la acțiunea ipotecară, reținând caracterul independent de titlu executoriu al contractului de ipotecă.

Citeste mai mult  RIL promovat de Avocatul Poporului privind OG nr. 105/1999

 

Termenul de soluționare a sesizării este 13.09.2021.

Cuvinte cheie: > > > >