Group 1

Un nou cadru legal privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

21 iulie 2019 Noutati legislative

În Monitorul Oficial cu numărul 589 din 18 iulie 2019 a fost publicată Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Legea are ca obiect de reglementare instituirea sistemului național de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanțării terorismului și abrogă Legea nr. 656/2002.

Potrivit actului normativ în discuție, notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă pentru întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare, valori mobiliare sau a altor bunuri ale clienţilor, operaţiuni sau tranzacţii care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăţi, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum şi în cazul în care participă în numele sau pentru clienţii lor în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile”  sunt obligate să transmită un raport pentru tranzacții suspecte exclusiv Oficiului Național  de  Prevenire  şi  Combatere  a  Spălării  Banilor dacă aceștia ”cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că:
a) bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni sau au legătură cu finanţarea terorismului; sau
b) persoana sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu sunt cine pretind a fi; sau
c) informaţiile pe care entitatea raportoare le deţine pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi; sau
d) în orice alte situaţii sau cu privire la elemente care sunt de natură să ridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivaţia tranzacţiei, cum ar fi existenţa unor anomalii faţă de profilul clientului, precum şi atunci când există indicii că datele deţinute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar
clientul refuză să le actualizeze ori oferă explicaţii care nu sunt plauzibile.”

Notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti au obligaţia de a raporta către Oficiul Național de  Prevenire şi  Combatere  a  Spălării  Banilor  tranzacţiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro.

Citeste mai mult  CCR. Legea care fixa limita maximă a sumei pe care recuperatorii de creanțe o pot cere debitorilor, neconstituțională

În textul legii se prevede că avocaţii vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prevăzute de  lege, cu respectare dispoziţiilor prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, privind păstrarea secretului profesional.

Actul normativ transpune Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei. De asemenea, legea transpune Directiva (UE) 2016/2258 a Consiliului din 6 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte accesul autorităţilor fiscale la informaţii privind combaterea spălării banilor.

Cuvinte cheie: > > > >