UNBR-BOTA și INPPA-BOTA nu au existență legală

3 noiembrie 2017 Fără categorie

La solicitarea expresă a Uniunii Naționale a Barourilor din România cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 5, Sector 5, Cod poștal 050091, CIF RO4315974, reprezentată de Președinte av. Gheorghe Florea, Ministerul Justiției a procedat la verificarea calității de subiect de drept a entităților autointitulate „Uniunea Națională a Barourilor din România” cu sediul în strada Academiei nr. 4-6, scara B, etaj III, apt. 31, sector 3, București, reprezentată de Constantin Bălăcescu și ”Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA”, cu sediul în str. Academiei nr. 4-6, Sector 3, București, Cod 030012.

S-a constatat că cele două entități menționate nu sunt înregistrate în Registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial (Asociații și fundații) înființat si administrat potrivit O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile (în continuare, OG nr. 26/2000).

Registrul este public și este afișat în format electronic pe site-ul Ministerului de Justiție (www.just.ro).

Răspunsul Ministerului Justiției este anexat, pentru a fi comunicat instanțelor judecătorești, unităților de Parchet, Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, Barourilor care sunt înființate și funcționează potrivit Legii nr. 51/1995 și care alcătuiesc Uniunea Națională a Barourilor din România, Barourilor din Uniunea Europeană (prin CCBE), instituțiilor publice și autorităților din România, precum și publicului larg.

Citeste mai mult  Comisia Permanentă a UNBR: "Secretul profesional nu reprezintă un privilegiu al avocatului, ci un drept fundamental în folosul justițiabilului"

Cele două entități nu sunt înființate prin Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (în continuare, Legea nr. 51/1995).

Entitățile nu sunt înființate nici cu respectarea cerințelor art. 200 alin. (1) C.civ. și ale art. 8 alin. (1) din OG nr. 26/2000, potrivit căruia: ”Asociaţia devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor”.

Art. 12 alin. (2) din OG nr. 26/200 prevede că: ”În relaţiile cu terţii dovada personalităţii juridice (a asociațiilor și fundațiilor – n.ns.) se face cu certificatul de înscriere” în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Cele două entități nu au capacitate de folosință în sensul art. 205 alin. (1) C.civ., adică nu pot dobândi drepturi și nu pot avea obligații. Ele nu sunt subiecte de drept.

În mod corespunzător, art. 56 alin. (2) C.pr.civ. prevede expres că cele două entități care nu sunt constituite potrivit legii nu pot sta în judecată.

Uniunea Națională a Barourilor din România cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 5, Sector 5, Cod poștal 050091, CIF RO4315974, reprezentată de Președinte av. Gheorghe Florea este înființată prin Lege. Conform art. 60 alin. (2) și (5) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat ”U.N.B.R. este persoană juridică de interes public (…)” și ”U.N.B.R. este succesoarea de drept a Uniunii Avocaţilor din România”.

Citeste mai mult  CSM solicită urgentarea procedurii pentru adoptarea Legii privind Agenția pentru recuperarea prejudiciilor constatate prin hotărâri judecătorești

În conformitate cu art. 85 din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii: „Persoanele juridice de utilitate publică – asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel – înfiinţate prin legi, ordonanţe, decrete-lege, hotărâri ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe, ci rămân supuse reglementărilor speciale care stau la baza înfiinţării şi funcţionării lor.”

Legea nr. 51/1995 nu impune înregistrarea U.N.B.R., înființată prin Lege, în Registrul organizat de O.G. nr. 26/2000.

Conform art. 7 alin. (3)3 din O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile: “Este interzis ca denumirea asociației să fie identică sau asemănătoare până la confuzie cu denumirea oricărei structuri profesionale constituite în baza legii şi care funcționează în acord cu aceasta, cum ar fi: «Barou», «Cameră», «Uniunea Națională a Barourilor din România», «Uniunea Națională a Notarilor Publici din România», «Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești», «Consiliul de Mediere», «Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România», «Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România», precum și altele asemenea”.

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, conform dispozițiilor art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat: “Folosirea fără drept a denumirilor «Barou», «Uniunea Naţională a Barourilor din România», «U.N.B.R.» ori «Uniunea Avocaţilor din România» sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum şi folosirea însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege (…)”.

Citeste mai mult  Organizarea concursului de admitere la INM

Sursa: www.unbr.ro

Cuvinte cheie: > > >