(Ne)valabilitatea semnăturii imprimate la calculator pe cererea de chemare în judecată

11 martie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”Potrivit dispozitiilor art. 470 alin. 1 lit. e) Cod proc.civ., cererea de apel trebuie să cuprindă semnătura apelantului, această cerintă fiind prevăzută în mod expres sub sanctiunea nulitătii, conform alin. 3 al aceluiasi articol de lege, care prevede si că lipsa semnăturii poate fi complinită în conditiile art. 196 alin. 2 Cod proc.civ.

În acord cu acest din urmă text de lege, apelantei K_ S.A., i s-a pus în vedere ca, în termen de 10 zile de la primirea înstiintării, să depună la dosar un exemplar semnat în original de pe apel, această obligatie fiind stabilită în sarcina apelantei prin rezolutia din 07.09.2016 si comunicată apelantei, conform art. XV alin. 2 din Legea nr. 2/2013, după cum rezultă din dovezile de la filele 2, 19 si 20 din dosarul de apel.

Totodată, si pentru termenul de judecată din 16.01.2017, apelanta a fost legal citată cu mentiunea de a depune la dosar un exemplar semnat în original de pe apel, prin semnare efectivă cu pixul sau stiloul, această măsură fiind adusă la cunostina apelantei prin citatia primită de aceasta la 18.11.2016 (filele 35-36 dosar apel).

Citeste mai mult  CSM. Hotărârile judecătoreşti pronunţate în materie civilă nu reprezintă informaţii de interes public

Cu toate acestea, apelanta nu a binevoit să aducă la îndeplinire măsura stabilită în sarcina sa, si nu a dat curs solicitării tribunalului în sensul de a depune la dosar un exemplar de pe apel semnat în original.

Or, cu privire la apelul formulat de către apelantă se poate lesne observa că nu îndeplineste cerinta prevăzută de art. 470 alin. 1 lit. e) Cod proc.civ., întrucât acesta nu cuprinde semnătura apelantei. În acest sens, tribunalul retine că semnătura unei persoane nu poate fi realizată decât prin semnarea efectivă de către o persoană sau reprezentantul acesteia, realizarea impresiunii imaginii semnăturii prin aplicarea unei stampile sau prin imprimarea semnăturii la calculator neputând fi apreciată ca având ca rezultat o semnătură, ci reproducerea unei semnături, putând dealtfel realizată de orice persoană, chiar fără acordul si stiinta persoanei a cărei semnătură este reprodusă. În plus, fată de cerintele Legii nr. 455/2001, înscrisurile în formă electronică poartă o semnătură electronică extinsă, care trebuie să întrunească cerintele art. 4 pct. 3 din acelasi act normativ, ceea ce nu este cazul în speta de fată, apelul fiind expediat prin postă în format imprimat pe hârtie, si nefiind formulat prin înscris electronic. Asadar, nu sunt incidente dispozitiile art. 148 alin. 2 Cod proc.civ., cererea de apel nefiind un înscris în format electronic.

Citeste mai mult  Acord de recunoaștere a vinovăției. Soluții ce pot fi pronunțate de către instanță

Analizând cererea de apel din dosarul de fată, tribunalul constată că aceasta, desi nu a fost transmisă prin fax sau email, ci prin postă, în format material redactat pe hârtie, nu este semnată, pe acesta fiind imprimată prin mijloace electronice o semnătură în dreptul parafei doamnei avocat PC. Se poate lesne observa din privirea cu ochiul liber a ultimei pagini a cererii de apel, că semnătura de pe aceasta nu a fost realizată olograf, adică în mod direct, de mână, ci a fost imprimată la calculator, copiindu-se si imprimându-se astfel imaginea unei semnături care poate apartine sau nu doamnei avocat PC, de a cărei reproducere aceasta poate avea sau nu cunostintă, si cu privire la care aceasta poate si-a exprimat sau nu acordul, si fără ca această operatiune de reproducere si imprimare a semnăturii să aibă valoarea semnării efective a cererii. În orice caz, imaginea unei semnături reprodusă cu ajutorul tehnologiei informatice nu poate fi apreciată ca reprezentând o semnătură dacă nu este realizată în acord cu cerintele Legii nr. 455/2001.

Citeste mai mult  Obligația angajatorului de a elibera o adeverință care să ateste calitatea de salariat

Astfel, tribunalul retine că în afara situatiei în care sunt respectate cerintele Legii nr. 455/2001, semnătura trebuie să fie executată olograf de către apelant ori de către reprezentantul său legal sau convențional, iar în lipsa unei semnături în original, nu se poate reține că cererea de apel reprezintă voința părții.

Pentru considerentele arătate, având în vedere faptul că apelanta nu a complinit lipsurile cu privire la semnarea cererii de apel, în temeiul art. 399 alin. 4 si art. 398 alin. 2 coroborat cu art. 470 alin. 3 Cod proc.civ., tribunalul va admite, cu majoritate de voturi, excepția nulității apelului, invocată din oficiu, si anulează apelul formulat.” (Tribunalul Comercial Cluj, Decizia civilă nr. 176/2017, www.rolii.ro)

Opinia separată a fost în sensul respingerii excepției nulității apelului, invocată din oficiu.

Cuvinte cheie: > > >