Admisibilitatea cererii prin care administratorul unei societăţi solicită instanţei să dispună radierea sa din această funcţie

23 februarie 2017 Business Jurisprudenta

”Prin cererea de chemare în judecată adresată Tribunalului Bihor, reclamanta (…) a solicitat radierea sa din funcţia de administrator al S.C. (…) S.R.L., arătând în motivare că şi-a data demisia din funcţia de administrator al societăţii demisia fiind înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bihor începând cu data de 01.10.2012.

Prin sentinţa apelată, instanţa de fond a respins acţiunea reclamantei ca inadmisibilă, arătând în motivare că cererea sa de radiere din funcţia de administrator nu poate fi primită, faţă de prevederile art. 137 din Legea 31/1990, în conformitate cu care administratorii sunt desemnaţi de adunarea generală a asociaţilor, putând fi revocaţi oricând de acelaşi for decizional.

Pentru a putea stabili modalităţile de încetare a funcţiei de administrator, se impune a se clarifica mai întâi natura juridică a raporturilor dintre administrator şi societatea comercială. Iar din cuprinsul prevederilor art. 72 din Legea 31/1990, rezultă că funcţia de administrator se exercită raportat direct la dispoziţiile referitoare la contractul de mandat, astfel încât încetarea sa urmează a se produce în aceleaşi condiţii ca şi încetarea contractului de mandat.

Citeste mai mult  Modalitatea de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 21 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, în raport de dispoziţiile art. 125 alin. 2 din Codul penal

Potrivit articolului menţionat, obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandate şi cele special prevăzute în legea societăţilor comerciale. De asemenea, în situaţia în care intervine, pentru orice motiv, încetarea funcţiei de administrator, aceasta este supusă aceloraşi condiţii de publicitate ca şi numirea.

Încetarea funcţiei de administrator poate interveni pentru motive ce ţin de voinţa societăţii (revocarea), de persoana administratorului (renunţarea la mandate, incapacitatea, condamnarea într-o cauză penală), de cauze naturale (moartea) sau de alte cauze (dizolvarea societăţii).

Rezultă de aici că revocarea administratorului din funcţie şi renunţarea acestuia la mandat (demisia) sunt modalităţi distincte de încetare a funcţiei de administrator. Iar din acest punct de vedere, aspectele reţinute de către judecătorul fondului – cum că acţiunea în radierea administratorului din registrul comerţului ca urmare a demisiei – ar fi inadmisibilă, întrucât administratorii pot fi doar revocaţi de către adunarea generală a asociaţilor, sunt contrare dispoziţiilor legale, respectiv art. 72 din Legea 31/1990.

Citeste mai mult  Depasirea termenului de rambursare a TVA. Dreptul la dobanda al contribuabilului

Încetarea funcţiei de administrator prin renunţarea ori demisia acestuia se bazează pe principiul libertăţii de voinţă a persoanei administratorului, precum şi pe acela al simetriei, fiind firesc ca renunţarea să constituie privilegiul absolut al administratorului, aşa cum revocarea este ad nutum şi reprezintă privilegiul exclusiv al societăţii comerciale. Rezultă, deci, caracterul discreţionar al demisiei, de menţionat fiind doar faptul că, în cazul în care, datorită renunţării s-a cauzat un prejudiciu, societatea are dreptul la despăgubiri. În acest sens, art. 391 Cod comercial prevede că mandantul sau mandatarul care, fără justa cauză, prin revocarea sau renunţarea sa, întrerupe executarea mandatului, răspunde de daune interese.

Raportat la aceste precizări, instanţa de apel a observat că reclamanta şi-a depus demisia din funcţia de administrator al societăţii, începând cu data de 01.10.2012 şi, în calitatea sa de administrator, a convocat adunarea generală a asociaţilor pentru data de 19.08.2013, în vederea revocării sale din funcţie. De asemenea, prin rezoluţia nr. (…)/16.07.2013 dată de (…), s-a dispus înregistrarea în registrul comerţului a depunerii demisiei din 01.10.2012.

Citeste mai mult  Consfințire acord de mediere. Exercitarea autorității părintești după divorț de către un singur părinte

Or, în condiţiile în care adunarea generală a asociaţilor nu s-a întrunit şi nici nu a luat act de demisia administratorului, singura posibilitate a administratorului demisionar este să se adreseze instanţei de judecată în vederea efectuării în registrul comerţului a menţiunilor ce se impun, pentru ca înregistrările în registru să reflecte situaţia reală a societăţii. Prin urmare, raportat la demisia administratorului, menţionată în registrul comerţului în baza rezoluţiei nr. (…)/16.07.2013, este aplicabilă situaţia juridică prevăzută de dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, potrivit căreia orice persoană fizică sau juridică prejudiciată ca efect a unei menţiuni la registrul comerţului are dreptul să ceară radierea înregistrării păgubitoare.

Pe cale de consecinţă, în baza art. 480 alin. 2 Noul Cod de procedură civilă, a fost admis apelul şi schimbată în totalitate sentinţa, în sensul admiterii cererii şi radierii din registrul comerţului a înregistrării privind deţinerea de către reclamantă a funcţiei de administrator al pârâtei SC (…) SRL.” (Curtea de Apel Oradea, Decizia nr. 189/C/2016- A din 09.06.2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > > >